Prace wokół zabytkowego kościoła

Czy można ze środków funduszu sołeckiego wyłożyć kostką brukową ganek wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Kościół wpisany jest na listę zabytków. Jest to teren ogrodzony na którym oprócz samego kościoła zlokalizowany jest cmentarz parafialny. Warto podkreślić, że kościół jest budowlą zabytkową (drewniana budowla z XVIII w) jest więc ogromną promocją nie tylko dla wsi, ale również dla gminy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest zadaniem własnym gminy, zaś Art. 81. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Wobec czego wskazanie we wniosku, że sołectwo zamierza przeznaczyć środki funduszu na prace przy zabytku nie wyłącza obowiązku stosowania procedury wymaganej przez art. 81 ustawy o o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami w celu przekazania parafii dotacji na ten cel. Jeżeli parafia nie złoży w danym roku wniosku wymaganego zasadami udzielania dotacji, to organ wykonawczy nie ma prawa wydatkować tych środków. Tak więc z jednej strony sołectwo musi złożyć wniosek w którym określa przekazanie środków na dany cel a z drugiej parafia musi złożyć wniosek o dotację na dane przedsięwzięcie na zasadach określonych w uchwale rady gminy. Następnie rada gminy rozpatruje wniosek parafii i udziela bądź nie udziela dotacji na przedsięwzięcie zawarte do realizacji we wniosku.
Reasumując, wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków jest zgodne co do zasady z ustawą o funduszu sołeckim i jako takie mogą być ponoszone. Inną kwestią pozostaje finansowanie prac przy kościele zabytkowym, tu konieczne jest uchwalenie przez radę gminy zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną i opieką nad zabytkami i złożenie przez parafię stosownego wniosku. To zaś, czy dane przedsięwzięcie zostanie przeznaczone do dofinansowania i nie zostanie zakwestionowane przez instytucje nadzoru, zależy w dużej mierze od szczegółów prac przy zabytku. W tym konkretnym przypadku istnieje możliwość, że wyłożenie kostką brukową ganku wokół kościoła może zostać zakwestionowane przez organ nadzoru jako nie mieszczące się w w pojęciu prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Autor/ka: Darek Kraszewski, Szymon Osowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *