Fundusz sołecki a korekta sprawozdania

W jednostce pomocniczej przekroczona została kwota przedsięwzięcia o 70 zł. Tym samym wydatkowana została większa kwota niż jest w planie. Przekroczenie jest między paragrafami i pokryło się kwotowo między innymi paragrafami, więc ogólnego przekroczenia wykonania wydatków f.s. nie ma. Czy gmina powinna wysłać korektę złożonego już sprawozdania?

Pytanie:

W jednostce pomocniczej przekroczona została kwota przedsięwzięcia o 70 zł. Tym samym wydatkowana została większa kwota niż jest w planie. Przekroczenie jest między paragrafami i pokryło się kwotowo między innymi paragrafami, więc ogólnego przekroczenia wykonania wydatków f.s. nie ma. Czy gmina powinna wysłać korektę złożonego już sprawozdania?

Odpowiedzi:

Uważam, że sporządzanie korekt w takiej sytuacji jest zbędne. Nie ma bowiem w systemie finansów samorządowych takiego dokumentu jak „plan finansowy funduszu sołeckiego”, w odniesieniu do którego sporządza się sprawozdawczość i który wyznaczałby limit na wydatki. Dane wstawiane w kolumnie 10 sprawozdania Rb-28S oznaczające „wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego” są objęte „normalnym” planem wydatków, z reguły urzędu gminy, i muszą mieścić się w ramach kwot określonych w rubryce „plan”. Są one kwotami, które stanowią część składową kwot wydatków wykonanych w ramach planu finansowego.

Należy przy tym podkreślić, że szczegółowość sporządzania uchwały budżetowej w części dotyczącej wydatków z funduszu sołeckiego nie wynika z żadnych przepisów prawa. Jak wskazywałem w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie o możliwość wyegzekwowania od gminy takiej czy innej prezentacji przedsięwzięć w uchwale budżetowej, panuje zupełna dowolność w tym zakresie. RIO nie ma możliwości kwestionowania takiej czy innej szczegółowości podawania w uchwale budżetowej informacji o przedsięwzięciach, ponieważ nie jest to regulowane prawem.

W konsekwencji brak podstaw prawnych, aby przyjęcie przez gminę rozwiązania polegającego na rozpisywaniu przedsięwzięć „do paragrafu” w uchwale budżetowej traktować jako stworzenie swoistego planu wydatków w tym zakresie. Spotykane przypadki kwestionowania przez RIO różnic między danymi ujętymi w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych uchwały budżetowej w części „sołeckiej” a danymi kolumny 10 sprawozdania Rb-28S uważam za bezpodstawne, ponieważ brak podstaw do traktowania tej części uchwały jako limitów wydatków.

Sposobem uniknięcia ewentualnych problemów w tym zakresie jest zaniechanie rozpisywania przedsięwzięć „do paragrafu”, a podanie np. tylko ogólnych kwot na poszczególne zadania. Pełne uszczegółowianie rozdysponowania funduszu sołeckiego na etapie uchwały budżetowej jest w zasadzie zbędne, ponieważ:

– nie jest to plan wydatków w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – danych w tym zakresie nie wykazuje się w żadnym sprawozdaniu,

– kwalifikacja wydatków na realizację przedsięwzięć, jako wydatków wykonanych „w ramach funduszu” następuje i tak na etapie dekretacji dowodów księgowych,

– danych do wypełnienia kolumny 10 w sprawozdaniu Rb-28S dostarcza ewidencja księgowa, która powinna wyodrębniać wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *