Czy trzeba dokładnie trzymać się kwot?

Czy sołectwo, które przeznacza pieniądze z funduszu sołeckiego na urządzenie placu zabaw dla dzieci z wyszczególnieniem jego elementów tj. np:

– zestaw wielofunkcyjny = 6.600 zł
– karuzela metalowa = 3.700 zł
– huśtawka podwójna =  2.000 zł

musi trzymać się ściśle określonych kwot, czy może wydatkować na ogólną kwotę tj.12.300 zł na projekt ?

Przedstawiony w pytaniu stan faktyczny sprawy dotyczy de facto kwestii dokonywania wydatków budżetowych. Pamiętać bowiem należy, iż wydatki wykonywane w ramach  funduszu sołeckiego są wydatkami budżetowymi. Oznacza to, że wydatkowanie środków funduszu sołeckiego podlega takim samym rygorom jak każdy wydatek budżetowy, określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Środki funduszu sołeckiego wyodrębnione są w budżecie gminy na dany rok budżetowy w planie wydatków budżetu, który to plan jest integralna częścią uchwały budżetowej, uchwalanej  na rok kalendarzowy.  Między innymi przepis art. 254 ust.3 tejże ustawy stanowi, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy  i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Założyć należy, iż sołectwo, w ramach środków dla niego określonych, złożyło do Wójta Gminy wniosek o realizację przedsięwzięcia (projektu) pod nazwą urządzenie placu zabaw dla dzieci, w którym to wniosku, poza łączną kwotą wydatków na pełny zakres rzeczowy przedsięwzięcia, wyszczególniło jednostkowe kwoty wydatków na poszczególne rodzaje urządzeń.  Istotną z punktu widzenia zadanego pytania jest kwestia szczegółowości uchwalonego przez organ stanowiący planu wydatków budżetu. Każdy wydatek budżetowy ujęty jest w tzw. podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Nie można jednak wykluczyć, że w planie wydatków budżetu w najmniejszej podziałce tj. paragrafie wydatków dokonano dalszych uszczegółowień. Jeśli zatem w planie wydatków budżetu w § 6060 Zakupy inwestycyjne wymieniona jest tylko łączna kwota wydatków na urządzenie placu zabaw dla dzieci, to dopuścić należy możliwość korekty planowanych kwot in plus lub in minus na poszczególne rodzaje urządzeń ( zestaw, karuzela, huśtawka). Nie można tylko przekroczyć kwoty łącznej. Jeśli natomiast w planie wydatków budżetu w § 6060 Zakupy inwestycyjne dokonano dalszego uszczegółowienia (co wydaje się być mało prawdopodobne) korekty kwot wydatków na poszczególne rodzaje urządzeń musiały by być dokonane droga stosownych zmian planu wydatków.

Reasumując: wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego są wydatkami budżetowymi. Realizacja tych wydatków następuje w granicach kwot określonych planem wydatków sporządzanym zazwyczaj w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z przepisem art. 52 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Dla prawidłowego wydatkowania środków na urządzenie placu zabaw dla dzieci koniecznym staje się zatem przeanalizowanie zapisów w uchwale budżetowej i w planie finansowym jednostki wykonującej budżet w części dotyczącej wydatków z funduszu sołeckiego ( z reguły jest to plan finansowy urzędu gminy).    

Należy także zwrócić uwagę na postanowienia uchwały budżetowej dotyczącej uprawnień sołectwa do gospodarki finansowej. W myśl bowiem przepisu art.212 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) organ stanowiący zobowiązany jest określić w uchwale budżetowej uprawnienia jednostki pomocniczej (sołectwa) do gospodarki finansowej  (w tym realizacji wydatków) w ramach budżetu gminy.

Autor/ka: Barbara Fabin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *