Koszty mniejsze niż zakładane we wniosku

Jeżeli w rzeczywistości koszt wykonania zadania w ramach funduszu sołeckiego okaże się niższy od zakładanego, czy wójt może odmówić sołectwu wykorzystania pozostałej kwoty na inny cel? Czy istnieje sposób, aby pozostałe środki sołectwo wykorzystało na inne działania niż te zapisane we wniosku?

Nie można przyjąć założenia, iż wydatki realizowane w celu wykonania przedsięwzięcia uchwalonego przez zebranie wiejskie w ramach funduszu sołeckiego muszą być równe kwocie przypadającej sołectwu lub przeznaczonej na dane przedsięwzięcie. Wójt realizując przedsięwzięcie zgodnie z wolą sołectwa wykonuje w istocie budżet. Przy realizacji budżetu obowiązują wójta ogólne zasady wydatkowania środków publicznych, w szczególności zasada z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, według której wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ewentualne oszczędności przy realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wolą sołectwa należy wręcz zapisać na plus wójtowi, ponieważ są one świadectwem gospodarnego postępowania.

Pozostałe po zrealizowaniu przedsięwzięcia niewykorzystane limity w budżecie, planowane pierwotnie na wykonanie wniosku sołectwa, nie mogą być rozdysponowane w trybie ustawy o funduszu sołeckim – nie można złożyć wniosku o ich przeznaczenie na zasadach określonych w art. 4 ustawy. Kwestia „co zrobić z tymi niewykorzystanymi środkami” nie jest przedmiotem regulacji ustawy o funduszu sołeckim i nie można ewentualnego ich wydatkowania traktować jako wydatków „w ramach funduszu sołeckiego”. Sytuacji poniesienia przez wójta ewentualnych wydatków zgodnie z życzeniem sołectwa, w części w jakiej zaoszczędzono na realizacji przedsięwzięcia wynikającego z wniosku, nie można więc utożsamiać z funduszem sołeckim. A przez to nie można przyjąć, że jakiekolwiek propozycje sołectwa składane w trakcie roku budżetowego mogą zobowiązywać wójta do ich wykonania – wójt zobowiązany jest jedynie do ujęcia w budżecie wniosków sołectw składanych w trybie art. 4 ustawy o funduszu sołeckim i jest to istotny wyjątek w zasadach opracowywania budżetu, którego nie można interpretować rozszerzająco.

Konkludując, realizacja jakichkolwiek propozycji sołectwa składanych w trakcie roku budżetowego zależy tylko od woli wójta – nie można przyjąć założenia, iż sołectwo w każdym czasie i okolicznościach może zobowiązywać organy gminy do realizacji swoich zamierzeń. I nie ma przy tym znaczenia, jakiej rodzaju środków miałaby ta decyzja dotyczyć. Prawo podjęcia przez zebranie wiejskie decyzji wiążącej organy gminy dotyczy procesu opisanego w art. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Błędne jest założenie, że kwota przypadająca sołectwu na dany roku budżetowy oznacza kwotę wydatków, która ma być poniesiona. Kwota ta wyznacza jedynie zakres kosztowy przedsięwzięć, które sołectwo może uchwalić we wniosku.

Autor/ka: Rafał Trykozko

  • Grzegorz

    A czy w ramach kwoty przysługującej sołectwu, można zmieniać zadania które były zatwierdzone przez zebranie wiejskie ( w trakcie roku w którym fundusz jest ” konsumowany” przez sołctwo)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *