Projekt poza terenem sołectwa

Co mają zrobić mieszkańcy sołectwa, jeżeli chcą wydać pieniądze z funduszu na jakiś projekt związany np. ze szkołą, do której chodzą dzieci z danego sołectwa, lecz mieści się ona na terenie innego sołectwa (w danym sołectwie nie ma szkoły)? Czy jest to możliwe w świetle obowiązującej ustawy? Jak należy skonstruować taki wniosek?

Problem postawiony w pytaniu wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, stanowiącego, iż Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa (…). Przepis ten należy uznać za nieprzemyślany do końca przez ustawodawcę, zwłaszcza w kontekście definicji przedsięwzięcia zawartej w art. 1 ust. 3 ustawy, która za podstawowy warunek prawidłowości przedsięwzięcia uważa służenie poprawie warunków życia mieszkańców. Nie można powiedzieć, iż dla osiągnięcia tego celu niezbędnym warunkiem jest, aby realizacja przedsięwzięcia nastąpiła na terenie danego sołectwa. Omawiany przepis stanowi w istocie hamulec wielu istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć i należy postulować jego zmianę.

Niezależnie od skali problemów, jakie wywołuje zacytowany przepis ustawy, należy jednak rozpatrzyć możliwość ich rozwiązania. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia oceny prawidłowości poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego i późniejszego zwrotu ich części. Istnieje duże niebezpieczeństwo zarzucenia sprzeczności z art. 4 ust. 3 z powodu przyjęcia przedsięwzięcia polegającego wprost na wykonywaniu robót budowlanych w obiektach bądź na działkach położonych na terenie innych sołectw. Dość łatwe wydaje się natomiast uzasadnienie (przy prawidłowo sformułowanym wniosku), iż zakupy wyposażenia nie mogą być oceniane pod kątem zgodności z warunkiem realizacji na terenie sołectwa, a wyłącznie z warunkiem służenia poprawie warunków życia mieszkańców. Trudno zakładać, aby zakup ruchomych składników majątkowych mógł mieć miejsce na terenie sołectwa lub poza nim. Są to składniki majątkowe, która mają służyć mieszkańcom danego sołectwa, lecz jednocześnie stanowią własność gminy i to wójt (burmistrz) przekazuje je odpowiedniej jednostce organizacyjnej, która „obsługuje” mieszkańców danego sołectwa (np. szkole, jednostce OSP), jak również może zmieniać miejsce ich przechowywania. Nieprawidłowym wydaje się zarzut niezgodności z art. 4 ust. 3 przedsięwzięcia określonego jako np. zakup nowej motopompy w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, mimo, że motopompa ta faktycznie będzie przechowywana w sąsiednim sołectwie, gdyż w nim są ku temu odpowiednie warunki. Podobnie należy ocenić przedsięwzięcie polegające np. na zakupie sprzętu sportowego czy dydaktycznego, który będzie służył dzieciom i młodzieży z terenu danego sołectwa, mimo, że korzystać będą z niego w budynku szkoły położonym w sąsiedniej wsi. Ważnym jest, aby nie zawierać we wnioskach (opisach przedsięwzięcia) sformułowań wskazujących na oczywistą sprzeczność z brzmieniem art. 4 ust. 3, gdyż równocześnie są to także zapisy niemające merytorycznego uzasadnienia – np. każdy zakup wyposażenia do szkoły jest w istocie przysporzeniem majątku gminie (a nie szkole, która nie posiada osobowości prawnej), w związku z czym wszelkie zapisy wykraczające ponad wskazanie, iż mieszkańcy sołectwa będą korzystali z tego sprzętu należy uznać za niepotrzebne i budzące nieuzasadnione wątpliwości.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *