Tablica informacyjna i sponsorzy

Sołectwo chce przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, która zostanie zamontowana na terenie sołectwa. Część środków na zakup i montaż tablicy, chcą dołożyć przedsiębiorcy z terenu danego sołectwa, którzy w zamian chcieliby się zareklamować na tej tablicy. Pytanie czy taka forma współpracy jest możliwa, oraz w jaki sposób powinna ona zostać zrealizowana oraz w jaki sposób w ramach funduszu sołeckiego możliwe jest realizowanie przedsięwzięć do których dokładają się mieszkańcy lub sponsorzy? W jaki sposób takie przedsięwzięcia powinny być planowane realizowane i rozliczane? Jak powinno się to odbywać aby było zgodne z prawem?

Generalnie punktem zainteresowania ustawy o funduszu sołeckim w zakresie kosztów realizacji przedsięwzięcia jest kwota kosztów rozumiana jako kwota wydatków z budżetu gminy, które będzie trzeba ponieść na wykonanie przedsięwzięcia. Jeżeli zebranie wiejskie przewidziało np. zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, to należy to uznać już za prawidłowe przedsięwzięcie. Kwestia posiadania wiedzy na temat możliwości uzyskania bezpłatnego montażu zakupionej tablicy nie powinna moim zdaniem być podnoszona we wniosku składanym przez sołtysa. Nie generuje ona wydatków z budżetu (kosztów), w związku z czym nie jest przedmiotem zainteresowania ustawy. Zresztą kwestia sposobu zamontowania tej tablicy nie zależy od decyzji sołectwa. Wójt może bowiem np. zlecić montaż w godzinach pracy pracownikom interwencyjnym zatrudnionym w urzędzie gminy i również nie spowoduje to powstania kosztów – wydatków z budżetu.

Odnosząc się natomiast do ogólnego zapytania o formy współpracy między gminą i mieszkańcami i ewentualne rozliczenia z tytułu świadczeń (pieniężnych lub rzeczowych) mieszkańców lub innych podmiotów na wykonanie zadania publicznego, należy zwrócić uwagę na „świeże” przepisy dotyczące instytucji inicjatywy lokalnej, zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewidują one możliwość złożenia do wójta (burmistrza) wniosku o wykonanie zadania publicznego – bezpośrednio przez grupę mieszkańców gminy (m.in. działającą w formie stowarzyszenia zwykłego) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych albo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez organ wykonawczy powinna zostać zawarta umowa z wnioskodawcą w sprawie realizacji wnioskowanego zadania, określająca zakres świadczeń gminy i wnioskodawcy. Rodzaje zadań, które mogą być wykonywane w ramach inicjatywy lokalnej oraz tryb rozpatrywania wniosku i wykonywania inicjatywy określają przepisy art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego.

Złożenie tego typu wniosku razem z wnioskiem w sprawie przeznaczenia środków przyznanych sołectwu w ramach funduszu sołeckiego może być znaczącym dopełnieniem w zakresie oceny prawidłowości przedsięwzięcia przez wójta (burmistrza) – w szczególności odpowie na pytanie, dlaczego wniosek sołectwa np. nie przewiduje kosztów robocizny. Sołectwo (grupa mieszkańców) może bowiem formalnie zaoferować gminie dołożenie własnych środków pieniężnych lub rzeczowych (w tym pracy) na realizację przedsięwzięcia. Jednakże mając na uwadze czas wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego, możliwość łącznego złożenia wniosków powstanie dopiero przy składaniu wniosków w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *