Stowarzyszenie buduje plac zabaw

Jedno z sołectw porozumiało się ze stowarzyszeniem działającym na terenie gminy, które to w jego imieniu wystąpi z projektem o dofinansowanie budowy placu zabaw. Sołectwo chce przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego na wkład własny do tego projektu.

Czy jest to możliwe (realizacją całego przedsięwzięcia będzie zajmowało się stowarzyszenie i na nie będą wystawiane wszystkie faktury)? Jeśli nie, czy zmieniłby coś w tym przypadku fakt zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy stowarzyszeniem a gminą? Jakie jest najlepsze rozwiązanie w tym przypadku?

Odpowiedź:

Jak należy wnioskować z treści pytania, plac zabaw ma być urządzony na gruncie gminy – zadanie będzie się zatem mieściło w katalogu zadań własnych gminy. Jest to bowiem warunek możliwości rozpatrywania sposobu przekazania środków z funduszu sołeckiego stowarzyszeniu. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy i przyjęcie przez zebranie wiejskie takiego czy innego przedsięwzięcia nie stanowi podstawy do jakiejkolwiek liberalizacji zasad ponoszenia wydatków z budżetu, czy celów na jakie mogą być przeznaczone.

Zawarcie „umowy partnerskiej” niczego nie zmienia w ocenie możliwości czy sposobu przekazania środków, ponieważ przepisy prawa nie przewidują tego typu umów. Tryb powierzenia realizacji zadania publicznego stowarzyszeniu z jednoczesnym dofinansowaniem jego realizacji z budżetu gminy określają w szczególności przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 221 Ustawy o finansach publicznych. Transfer środków z budżetu gminy (w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego) nastąpi wówczas w formie dotacji na realizację zadania publicznego. Wszczęcie postępowania w sprawie zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania i udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek stowarzyszenia.

Należy pamiętać, że jeżeli sołectwo złożyło wniosek, w którym przewidywało realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw, to do wyboru wójta (burmistrza) należy sposób realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli organ wykonawczy gminy uzna, że sfinansowanie budowy placu zabaw będzie bardziej efektywne w przypadku powierzenia realizacji tego zadania stowarzyszeniu i przekazania na ten cel dotacji (dofinansowania), to nie naruszy taką decyzją woli sołectwa co do rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Podkreślenia wymaga jednak, iż w ramach kompetencji sołectwa do określania przeznaczenia funduszu sołeckiego nie mieści się kwestia wskazywania konkretnego podmiotu, który ma wykonać przedsięwzięcie (wystąpić o dotację), ani formy w jakiej zlecenie wykonania przedsięwzięcia nastąpi (udzielenie dotacji). Sołectwo może wskazać we wniosku, iż planuje wydatkowanie środków na budowę placu zabaw, w tym jako dotację dla podmiotu niepublicznego na realizację tego zadania. Ostateczny przebieg procesu wydatkowania środków na przedsięwzięcie zależy jednak po pierwsze od wójta (burmistrza) – czy wybierze taką formę realizacji zadania (powierzenie podmiotowi niepublicznemu), a po drugie od stowarzyszenia – czy będzie wnioskowało o uzyskanie dotacji i czy spełni warunki dla jej uzyskania.

Okoliczność, że faktury będą wystawiane na stowarzyszenie nie stanowi przeszkody. Dowodem wydatku w ramach funduszu sołeckiego będzie przekazanie dotacji i zatwierdzenie przez wójta (burmistrza) jej rozliczenia przedstawionego przez stowarzyszenie, jako wydatkowanej zgodnie z przeznaczeniem, czyli na budowę placu zabaw.

Rafał Trykozko

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *