Remont świetlicy OSP

Czy można realizować remont świetlicy OSP w budynku należącym do gminy?

Zgodnie art. 1 ust. 3 Ustawy o funduszu sołeckim środki na realizację można przeznaczyć na przedsięwzięcia należące do zadań własnych gminy oraz służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. Gmina ma również obowiązek:

1)   bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;
2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;
3)   ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.
 
Do zadań własnych gminy należy więc wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Jeżeli wspólnota sołecka złoży wniosek o środki z funduszu sołeckiego i jako przedsięwzięcie wskaże remont świetlicy uzasadniając to potrzebą utrzymania remizy oraz świetlicy, z której korzystają również mieszkańcy sołectwa oraz załączy kosztorys, to nie ma przeszkód aby sfinansować to przedsięwzięcie ze środków sołeckich.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *