Czy wójt może nie zrealizować funduszu?

Witam, czy burmistrz danej gminy może „zamrozić”, tłumacząc brakiem pieniędzy, środki z zatwierdzonego funduszu sołeckiego, który w części został już zrealizowany. Czy jest możliwość, aby takie \”zamrożenie\” trwało do końca roku i środki przepadły?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Tak więc brak realizacji przedsięwzięć wskazanych we wnioskach sołectw niezależnie od powodu dla jakiego fundusz nie jest realizowany, wiąże się z wygaśnięciem środków.

Jeżeli gmina podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki i sołectwo złożyło wniosek, który nie został przez wójta odrzucony z przyczyn formalnych to znaczy, że wskazane przez sołectwo przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie gminy. Wójt ma więc obowiązek jego realizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. To do wójta należy realizacja zadań zaplanowanych w budżecie gminy. Wójt może zlecić to zadanie podległemu urzędnikowi lub sołtysowi.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 Ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.1)). Jest to jedyny przypadek w Ustawie, kiedy gmina pomimo wyodrębnienia środków na fundusz sołecki i uwzględnienia przedsięwzięć wskazanych we wnioskach sołectwa w budżecie gminy może odstąpić od realizacji przedsięwzięć sołeckich przeznaczając środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Może się również zdarzyć, że kosztorys przedsięwziecia wskazanego we wniosku został zaniżony bądź realizacja wniosku przekracza wysokość środków przekazanych sołectwu na dany rok, wójt nie może w tym przypadku zrealizować wniosku, w związku z czym środki te przepadają.

Mieszkańcy sołectwa w przypadku, gdy wójt który pomimo obowiązku realizacji zadań przewidzianych przez prawo, nie spełnia swoich obowiązków, mają możliwość podjęcia działań dyscyplinujących wójta. Mogą zwrócić się do wójta z pismem żądającym wyjaśnienia, dlaczego nie realizuje on swoich obowiązków ustawowych, podjąć kwestię realizacji funduszu sołeckiego na sesji rady gminy czy wezwać do wykonania czynności nakazanych prawem. W końcu, gdy organ nie wykonuje czynności nakazanych prawem skierować skargę na wójta do sądu administracyjnego na podstawie art. 101a Ustawy o samorządzie gminnym

Warto na zaistniałą sytuację zwrócić uwagę organów nadzoru wskazanych w art. 86 Ustawy o samorządzie gminnym, czyli wysłać pismo informujące o niewykonaniu przez wójta zadań z funduszu sołeckiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Urzędu Wojewódzkiego. Jednak takie działanie ma charakter informacyjny.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *