Teren wspólnoty gruntowej

W naszej gminie jedno z sołectw tworzy wspólnotę gruntową. W 2010 roku ze środków funduszu sołeckiego zostały zakupione urządzenia na plac zabaw, który znajduje się na terenie wspólnoty. 

Urządzenia zostały oddane sołectwu przez gminę w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia. W tym roku sołectwo prosi gminę o zrobienie ogrodzenia terenu placu zabaw (nie ze funduszu sołeckiego). Czy możemy ogrodzić plac zabaw, który znajduje się na terenie wspólnoty gruntowej?

Odpowiedź:

Wspólnota gruntowa to nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności o pewnych szczególnych cechach. Jej istotą jest uprawnienie do korzystania ze wspólnego gruntu, służącego mieszkańcom danej miejscowości tylko z tego powodu, że są jej mieszkańcami. Przepisy dotyczące wspólnot gruntowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 Nr 28 poz. 169)
Zgodnie z art.1 ust.1 Ustawy, wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne. Zgodnie z art. 8 ust. 2 wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie ustala starosta w drodze decyzji. Dla obszarów gmin projekty takich wykazów sporządzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), a udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się w idealnych (ułamkowych) częściach (art. 9 ust.1).

W świetle przepisów Ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wspólnota gruntowa jest nieruchomością należącą w częściach ułamkowych do mieszkańców danej wsi, a więc gruntem prywatnym, a nie publicznym. Gmina nie może więc dokonywać działań na prywatnym terenie bez podstawy prawnej nawet jeśli znajduje się na nim plac zabaw, zakupiony ze środków gminnych.

Gmina powinna więc zawrzeć umowę z współwłaścicielami wspólnoty gruntowej, w której wspólnota użyczy, czy wynajmie grunt pod plac zabaw. Utrzymanie placu zabaw jest zadaniem własnym gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10. Gmina nie może bez umowy ogrodzić terenu, nawet jeśli jest on wykorzystywany jako plac zabaw, ponieważ z punktu widzenia prawa byłoby to działanie na cudzym gruncie, nie mające uzasadnienia w istniejących przepisach. Dopiero zawarcie umowy o np. użytkowanie gruntu na którym stoi plac zabaw, pozwoli gminie ogrodzić ten teren.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

  • stanisław

    od kilkunastu lat posłowie składają interpelacje dot. uchwalenia nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ,od kilku lat minister rolnictwa opracowuje projekt nowelizaci. od kilku lat rada ministrów przymierza się do przyjęcia założeń do projektu i nic .DLACZEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *