Plac zabaw

Czy plac zabaw dla dzieci w sołectwie można zbudować samemu?

Pytanie:

Chodzi mi o sytuację, w której mieszkańcy podpisaliby umowę zlecenie z gminą. Jeden z nich taki plac wykonał właśnie sam na własnej działce i wyszło to bardzo dobrze. Czy w razie budowy takiego placu potrzebne będzie uzyskanie jakiejś zgody? I czy w ogóle istnieje taka możliwość, aby po wybudowaniu takiego placu uzyskać coś typu certyfikat bezpieczeństwa lub zezwolenie na korzystanie? Chciałabym aby wszystko było bezpieczne a niestety place które oferują różnego rodzaju firmy są bardzo drogie. A właśnie tego tupu firmy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. 

Odpowiedź:

Środki z funduszu sołeckiego nie przechodzą na sołectwo, ale pozostają w kompetencji gminy i to ona składa zamówienie mające na celu realizację wskazanej inwestycji. Z jednej strony chce Pan budować sam a z drugiej mieć certyfikat bezpieczeństwa. Ponieważ na tym placu mają bawić się dzieci i to ich bezpieczeństwo jest najważniejsze odradzam samodzielnego montażu takiego placu, chyba że posiada Pan stosowne uprawnienia, to że wyszło bardzo dobrze nie znaczy że jest bezpiecznie. Co do bezpieczeństwa na placu zabaw dla dzieci to obowiązek utrzymania ich w dobrym stanie należy do gminy i to ona powinna dbać o właściwe zabezpieczenie placu zabaw. Oczywiście, że można uzyskać certyfikat bezpieczeństwa dla placu zabaw, można również uzyskać świadectwo zgodności, taką kontrolę przeprowadza zewnętrzna instytucja, zapewne trzeba za to zapłacić. Posiadanie takiego certyfikatu dla placu wiejskiego nie jest obowiązkowe, tym samym sołectwo nie musi go uzyskać co nie znaczy, że powinno oszczędzać na budowie takiego placu.

 Huśtawki, piaskownice, drabinki zgodnie z art. 3 pkt. 4 Ustawy prawo budowlane należą do obiektów małej architektury i jako takie nie wymagają pozwoleń na budowę ale zgodnie z art. 30 ust. 4 obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu wymaga budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych więc także placu zabaw. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy prawo budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Dokładnie co jest wymagane zawarte jest w art. 30 ust. 2, 3 i 4. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *