Czy istnieje możliwość przekazania środków z funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie WA-0280/54/2009 udziła informacji na pytanie sformułowane przez urząd miasta i gminy Gołańcz,  dotyczące możliwości przekazania środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej (§ 2480) lub dotacji celowej (§ 2800). W ocenie RIO w Poznaniu „brak jest podstaw do przekazywania w formie dotacji środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie WA-0280/54/2009 udzieliła informacji odnośnie pytania sformułowanego przez urząd miasta i gminy Gołańcz,  dotyczącego możliwości przekazania środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej (§ 2480) lub dotacji celowej (§ 2800). W ocenie RIO w Poznaniu „brak jest podstaw do przekazywania w formie dotacji środków funduszu sołeckiego do instytucji kultury”.

Odpowiedź udzielona przez Regionalną Izbę Obrachunkową zasługuje na szczególnie uważną lekturę.

„Zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo we wniosku, o którym mowa w art. 4 ustawy, które należą do zadań własnych gminy. Środki muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Należy podkreślić, że wszystkie powyższe warunki winny zostać spełnione łącznie. Niewypełnienie jednego z nich uniemożliwia sfinansowanie przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Biorąc pod uwagę cytowany powyżej przepis art.1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację każdego przedsięwzięcia wymienionego w katalogu z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych zdań własnych, o których mowa w przepisach odrębnych.

Jednakże przepisy szczególne niekiedy wyczerpująco regulują sposób wykonywania określonych zadań przez gminę, jak np. prowadzenie gminnych instytucji kultury czy bibliotek gminnych. Tym samym realizacja tych zadań w ramach funduszu sołeckiego nie będzie możliwa.

Zgodnie z definicją z art. 106 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych każda dotacja podmiotowa jest przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. Udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, będzie wypełniać znamiona, spoczywającego na organizatorze instytucji kultury, nałożonego art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm), obowiązku „zapewnienia środków” na prowadzenie działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Jak wskazano powyżej, realizacja tego celu w ramach funduszu sołeckiego, nie jest dopuszczalna.”

Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę, m.in. na to, iż nie jest dopuszczalne finansowanie bieżącej działalności ww. podmiotów ze środków funduszu sołeckiego.

Jak dodaje RIO „fundusz sołecki służy więc, z woli ustawodawcy, wykonywaniu konkretnych, ściśle określonych przedsięwzięć opisanych we wniosku sołectwa”.

POBIERZ PLIK: Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (WA-0280/54/2009)

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *