Informowanie po zebraniu wiejskim

    Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy spotykają się, aby wspólnie podejmować decyzje w sprawach, które dotyczą ich miejscowości. Większość osób bardziej chce się angażować i przychodzić na zebrania,  gdy jest dobrze poinformowana i ma zaufanie do sołtysa i rady sołeckiej oraz władz gminnych.

Zaufanie
    Przejrzystość jest podstawą budowania zaufania na każdym szczeblu władzy. Kiedy jesteśmy dobrze poinformowani, wiemy skąd wynika dana decyzja, kto opowiedział się za nią, kto zaś był przeciw i dlaczego. Jest większe prawdopodobieństwo, że zaakceptujemy taką decyzję. Jeśli wiemy, że mamy możliwość wpływania na decyzje, chętniej jesteśmy  aktywnymi obywatelami i obywatelkami. Dlatego warto informować. Kwestia zaufania wydaje się szczególnie istotna w kontekście podejmowania decyzji o pieniądzach publicznych – w tym również o tym, na co zostanie wydany fundusz sołecki.

Informowanie
    Decyzja na temat wydatkowania środków z funduszu sołeckiego zapada do 30 września każdego roku podczas zebrania wiejskiego. Bardzo istotne jest informowanie mieszkańców o tym, że zebranie się odbędzie, kiedy, gdzie i jaki jego jest program tak, aby przyszła możliwie duża liczba osób. Równocześnie wiadomo, że na zebraniu nie pojawią się wszystkie osoby zamieszkujące sołectwo. Dlatego warto poinformować wszystkich, również tych, których nie było na zebraniu, o tym co wydarzyło się podczas zebrania wiejskiego, jakie podjęto uchwały, nad czym dyskutowano i jakie zapadły decyzje.

    Bardzo ważne jest podanie informacji o zebraniu wiejskim z wyprzedzeniem. Jeżeli planuje się dwa zebrania wiejskie, to można informując o pierwszym podać również datę kolejnego.

    Sposoby informowania o zebraniu wiejskim są różnorodne. Tablica informacyjna jest tylko jednym z miejsc i możliwości informowania mieszkańców. Można przygotować ulotki informujące mieszkańców o zebraniu wiejskim, puścić kartkę z informacją po wszystkich domach we wsi (tzw. kurenda), zawiesić informację na stronie internetowej sołectwa lub też poinformować mieszkańców wysyłając sms-a.  Podobnie rzecz ma się z informowaniem po zebraniu – można to robić na wiele sposobów.

    W przypadku zebrania wiejskiego dotyczącego funduszu sołeckiego informowanie przed i po jest szczególnie istotne. Przed – ważne jest, żeby każda osoba zamieszkująca sołectwo wiedziała, kiedy i gdzie będzie podejmowana decyzja dotycząca tego, na co w danym roku zostaną wydane pieniądze z funduszu sołeckiego. Po zebraniu wiejskim – ważne, żeby do każdej mieszkanki i każdego mieszkańca dotarła informacja na co zostaną wydane środki i w jaki sposób została podjęta taka, a nie inna decyzja.

Statut sołectwa
    Często obowiązek przekazywania szczegółowych informacji na temat odbywających się zebrań wiejskich określony jest w statucie sołectwa. Jeżeli takiego zapisu nie ma, warto niezależnie od zapisów statutowych i tak informować o tym co się wydarzyło. Buduje to zaufanie zarówno ze strony mieszkańców, jak i urzędu gminy, jak również pozwala na późniejsze szczegółowe odtworzenie tego, co się działo w danym sołectwie, jakie pojawiały się możliwości i problemy. Można również pomyśleć o uzupełnieniu i zmianie statutu sołectwa o zapisy dotyczące informowania po zebraniu wiejskim – w ten sposób, będziemy mieć pewność, że taka praktyka się utrzyma.

Po realizacji projektu
    Po tym jak projekt finansowany z funduszu sołeckiego zostanie już zrealizowany, dobrze jest upublicznić sprawozdanie z jego realizacji – pokazać ile dokładnie pieniędzy zostało wydanych i na co, czy w projekt zostały zaangażowane również środki niefinansowe (np. praca społeczna mieszkańców), czy zadanie zostało zrealizowane terminowo itd. Dla wielu osób może być to cenna informacja na przyszłość – co można realizować, jakie są koszty różnych przedsięwzięć oraz jak można wspomóc ich realizację dzięki własnemu zaangażowaniu. Można posunąć się jeszcze o krok dalej i wcześniej przedstawić publicznie planowany harmonogram realizacji projektu uaktualniany w miarę postępów w realizacji.

Sprawozdawanie raz do roku
    Podczas pierwszego zebrania wiejskiego w danym roku można przedstawić mieszkańcom informacje co zostało zrealizowane
w sołectwie w roku ubiegłym – zarówno z funduszu sołeckiego, jak i w ramach innych inwestycji gminy w sołectwie. Warto, aby w
takim zebraniu poza sołtysem wziął udział również ktoś z urzędu gminy – dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwości uzyskania odpowiedzi na wiele pytań związanych z realizowanymi zadaniami.

    Podczas zebrania można przedstawić także wstępny plan tego jakie są możliwości finansowe  jeśli chodzi o fundusz solecki
i jakie inne przedsięwzięcia zostaną  zrealizowane w danym roku. Wójt, czy burmistrz sprawozdaje się corocznie przed radą gminy z wykonania zadań, podobnie sołtys i władze gminy mogą się (przynajmniej w skrócie) sprawozdawać przed zebraniem wiejskim. Taki system niewątpliwie przyczyni się do budowania zaufania mieszkańców do sołtysa i urzędu gminy.

Autor/ka: Barbara Klimek, Dariusz Kraszewski

  • Waldek

    Zgadzam się z tym co przeczytałem . Jestem radnym Gminy ale staram się być blisko sołtysów i moich wyborców dlatego najczęściej to ja jestem inicjatorem i organizatorem zebrań , gdyż uważam to za swój obowiązek . Pozdrawiam Waldemar Bielak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *