Fundusz sołecki wkładem do programu Leader

Czy fundusz sołecki może być wkładem własnym gminy w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie „Odnowa  i rozwój wsi”, oś IV Leader?

W ramach tego programu będzie zakupiony sprzęt na plac zabaw co jest spójne z wnioskiem sołectwa. Jeżeli tak to czy można wystąpić o zwrot wydatku z budżetu państwa zgodnie z ustawą o Fundusz Sołeckim (w naszej gminie będzie to 30%), zwrot z programu Leader to 75%.

Odpowiedź:

Takie postępowanie nie budzi uwag. Jeżeli sołectwo złożyło wniosek, w którym przewidywało realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie sprzętu na plac zabaw, to do wyboru wójta (burmistrza) należy sposób realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli organ wykonawczy uzna, że sfinansowanie zakupu sprzętu na plac zabaw będzie bardziej efektywne w przypadku przeznaczenia środków jako wkładu własnego gminy w projekcie obejmującym takie właśnie przedsięwzięcie, to nie naruszy taką decyzją woli sołectwa co do rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

 Bardziej problematyczną kwestią jest związek między zwrotem z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego a zwrotem środków z programu Leader. Niewątpliwym jest, że dofinansowanie zadania z programu Leader nie ma wpływu na prawo gminy do występowania o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu, ponieważ prawo to przyznaje gminie ustawa. Problemem jest zaś, czy w świetle warunków dofinansowania projektu z programu Leader zwrot ten nie będzie potraktowany jako dochód związany z realizacją projektu. Mogłoby to bowiem spowodować obowiązek odprowadzenia kwoty zwrotu, jeżeli umowa o dofinansowanie z programu Leader przewiduje pomniejszenie dofinansowania o dochody uzyskane w związku z realizacją projektu. Gmina winna tę kwestię wyjaśnić z instytucją, z którą podpisana została umowa o dofinansowanie. Wyjaśnienie powinno jednoznaczne określić status częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w świetle zasad realizacji programu.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *