Czy można poczynić wydatek z funduszu sołeckiego na rzecz będącą własnością mieszkańców?

1) Sołectwo we wniosku zgłosiło przedsięwzięcie do realizacji:

„Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw – tzn. koszenie kosą spalinową i kosiarką rotacyjną”.

Uzasadnienie:

Mieszkańcy sołectwa z własnych środków zakupili kosę spalinową. Obszar wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw jest regularnie obkaszany. Zakup paliwa i akcesoriów do kosy pozwoli na częstsze obkaszanie terenów zielonych.

Pytanie:

Czy można poczynić wydatek z funduszu sołeckiego ( zakup paliwa i akcesoriów do kosy) na rzecz będącą własnością mieszkańców?
W urzędzie gminy są osoby zatrudnione na czas określony do prac interwencyjnych, ale nie zawsze są one w stanie tego typu prace wykonać na bieżąco. Niejednokrotnie czynią to sami mieszkańcy i to na swój koszt.

Odpowiedź:

W tym przypadku powinna zostać sporządzona umowa użyczenia pomiędzy urzędem a właścicielem sprzętu co do zakresu wykorzystania danego sprzętu na realizacje zadań gminy polegających na utrzymaniu porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Dla zabezpieczenia celowości wydatków związanych z wykorzystaniem piły (poza materiałami eksploatacyjnymi)  umowa ta winna zostać sporządzona na dłuży okres niż wyłącznie jednorazowe koszenie. Urząd Gminy będzie ponosił nakłady związane z użytkowaniem sprzętu zgodnie z zapisami umowy, do takich nakładów zaliczyć można koszt paliwa oraz zakup stosownych akcesoriów. Zakupione akcesoria pozostaną własnością gminy i jako takie powinny być wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem. tzn. konserwacją terenów zielonych. 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.  Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.  Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *