Czy na plac zabaw potrzebny jest plan?

Mam 10 tyś. złotych funduszu sołeckiego przeznaczone na zmianę huśtawek, bramek do piłki i ławek na placu zabaw, istniejącym już od bardzo dawna w małej po pegeerowskiej wiosce. Stary osprzęt z tego placu, na polecenie  pani Wójt usunęliśmy. Teraz chcieliśmy ustawić nowe trzy huśtawki, ławki i bramki, to pani Wójt zmusza nas do zrobienia planów na ten plac zabaw.

 
Żeby było śmieszniej to musimy zrobić dwa plany, jeden na plac zabaw, a  drugi na boisko do piłki, podobno jest stosowna ustawa dotycząca placów zabaw?. Jeżeli zrobimy te plany, to już nam nie starczy na huśtawki, to po co mamy robić te plany?. Ale nie przeszkadzało to nikomu, żeby utworzyć place zabaw w sąsiednich sołectwach, tam gdzie sołtysem jest radna. Tam jednak nie są konieczne plany!, pomimo że plac zabaw jest usytuowany w pobliżu szkoły. Proszę, odpowiedzcie, czy na prawdę przy zmianie osprzętu na istniejącym już placu zabaw musimy robić plany na ten plac???. Czy jest na to jakaś ustawa, na której się opiera gmina, i czy te przepisy nie powinny dotyczyć wszystkich sołectw równo w danej gminie???.

 
Kwestię umiejscowienia placów zabaw oraz wymogów jakie powinny zostać spełnione aby takie place powstały regulują takie akty prawne jak ustawa Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Prawo budowlane w art. 4 place zabaw zalicza do tzw. Obiektów małej architektury. Budowa tych obiektów w miejscach publicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, podlega ona jednak obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi. Zasadą ogólną jest, że organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest starosta, natomiast w przypadkach określonych w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo budowlane do rozpoznania zgłoszenia właściwy będzie wojewoda.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
 W zgłoszeniu budowy, o której mowa, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Dodatkowo rozporządzenie ministra infrastruktury reguluje takie aspekty jak naświetlenie placu zabaw oraz odległości lokalizacyjnej względem ulic, pomieszczeń w których przebywają ludzie oraz miejsc składowania odpadów.
W opisanej przez Panią sytuacji pojawia się problem tego typu, czy plac zabaw już istnieje i dokonane będą tylko prace polegające na wymianie starych urządzeń na nowe, czy też zbudowanie placu zabaw od podstaw. W przypadku gdy prace polegają tylko na wymianie starych urządzeń na nowe nie ma potrzeby tworzenia projektu ale taki projekt powinien powstać przy wcześniejszej budowie placu zabaw.
W przypadku gdy plac zabaw jest budowany od podstaw, w zgłoszeniu o którym była mowa wcześniej musi znaleźć się  projekt zagospodarowania działki lub terenu, przygotowany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. Przygotowanie takiego projektu nie powinno być zbyt kosztowne, polega bowiem na naniesieniu planowanych urządzeń, których specyfikacje najczęściej dostarcza producent na obszar działki na której znajdował się będzie plac zabaw. Takie są wymogi prawne dotyczące obiektów małej architektury do których to zaliczają się place zabaw. W sytuacji konkretnej, którą opisano w pytaniu, mogły mieć miejsce różne działania, które wpłynęły na to, że plan zagospodarowania terenu był nie potrzebny, jak choćby np. To, że zostały zakupione elementy wyposażenia placu zabaw ale formalnie taki plac nie powstał. Niestety brak większej ilości informacji w tej sprawie uniemożliwia pogłębioną odpowiedź na pytania stawiane w tekście.
W przypadku wykorzystania na zbudowanie placu zabaw pieniędzy z funduszu sołeckiego pamiętać należy, iż inwestorem będzie gmina dlatego też winno ona dopełnić wszystkich formalności związanych ze stworzeniem lub remontem placu zabaw. Pamiętać należy, iż dysponentem pieniędzy z funduszu sołeckiego w ramach budżety gminy jest wójt/burmistrz oraz teren posadowienia placu zabaw jest terenem, który należy do gminy

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *