Zmiany kwot w funduszu sołeckim – ciąg dalszy

Prezentujemy odpowiedzi na pytania, dotyczące zmian w kwotach wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

We wrześniu 2009 roku zaplanowano zakup 120 krzeseł za 11 tys. złotych. W bieżącym roku można kupić 130 krzeseł za 11 tys złotych. W jaki sposób zmienić podjętą we wrześniu 2009 roku uchwałę?

Jeżeli gmina może nabyć w kwocie 11 tys. złotych 130 krzeseł, a nie jak zaplanowano we wniosku 120, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby te dodatkowe 10 krzeseł zostało zakupionych w ramach wyznaczonej puli pieniędzy.

Mając na uwadze zasadę celowości i oszczędności w ponoszeniu wydatków publicznych wójt realizuje zadania w taki sposób, aby przy określonych nakładach środków osiągnąć jak największe korzyści. Uzyskanie przy nakładzie 11 tys. złotych dodatkowych 10 krzeseł jest takim działaniem.

Zaplanowano zakup kuchenki za 2 tys. złotych i lodówki również za 2 tys złotych. Istnieje możliwość zakupu kuchenki za 1,5 tys. złotych oraz lodówki za 3,5 tys. złotych. Jak zgodnie z przepisami zrobić taką zmianę?

W tym przypadku, jeśli koszt lodówki jest większy niż 2,5 tys. złotych – a tu wyraźnie tak jest, ponieważ kosztuje ona 3,5 tysiąca złotych – co po dodaniu kosztów kuchenki w wysokości 1,5 tys. złotych, daje nam kwotę 5 tys. złotych czyli o jeden tysiąc złotych więcej niż zaplanowano w puli środków funduszu sołeckiego (4 tys. złotych), zakup jest możliwy tylko wtedy, jeśli wójt lub mieszkańcy wygospodarują dodatkowy tysiąc złotych.

Kwota wydatkowana ponad określoną już sumę pieniędzy z funduszu sołeckiego (w przypadku tego sołectwa jest są to 4 tys. złotych) nie będzie podlegała częściowemu zwrotowi z budżetu państwa.

W przypadku gdyby koszt lodówki wynosił 2,5 tys. złotych, nie ma żadnych przeszkód, aby dokonać zakupu lodówki za 1,5 tys. złotych oraz kuchenki za 2,5 tys. złotych. To, w jaki sposób takie wydatki zostaną zrealizowane, zależy od tego, w jaki sposób zostały zamieszczone w budżecie gminy.

Wójt gminy odpowiedzialny jest za realizację budżetu i to on ostatecznie decyduje o tym, w jaki sposób przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane. Kwoty zawarte w kosztorysie wniosku sołectwa są szacunkami, które wskazują szacunkowy koszt przedsięwzięć mieszczących się w limicie środków danego sołectwa. W ramach wykonywania budżetu przez wójta, możliwe są zmiany w kwotach poszczególnych wydatków w takim zakresie, w którym nie przekroczony zostanie limit środków na fundusz sołecki oraz zrealizowane zostaną wszystkie przedsięwzięcia zawarte we wniosku. Taki zakres zmian dotyczy sytuacji, w której gmina będzie chciała pozyskać zwrot części środków z poniesionych wydatków. W przypadku gdy gmina nie będzie chciała pozyskiwać zwrotów zakres możliwych zmian jest o wiele szerszy.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią dotyczącą kwestii wydatku większego niż planowany: czy zadanie na które z funduszu sołeckiego zostało zaplanowane na kwotę 20 tysięcy złotych a którego faktyczny koszt wynosi 30 tys sięcy może zostać dofinansowane z budżetu gminy? Czy mogą być dwa źródła finansowania zadania przewidzianego w funduszu?

Zaplanowano zakup drzwi wejściowych bez montażu za 3 tys złotych. Po negocjacjach można kupić drzwi wejściowe z montażem za tą samą kwotę, czyli za 3 tys złotych. Jak zmienić ten paragraf planu?

Nie ma potrzeby zmienienia paragrafu planu finansowego sołectwa.  W przypadku, gdyby w innym miejscu kosztorysu pojawiła się już wcześniej kwota przewidziana na montaż drzwi, wtedy nie zostałaby ona wydatkowana. Wójt mając na uwadze celowość i oszczędność wydatkowania środków publicznych realizuje zadania w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt przy danych nakładach. Takim efektem będzie zakup drzwi wraz z montażem za cenę 3 tys. złotych.

Autor/ka: Dariusz Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *