Zmiany kwot w ramach jednego funduszu

W wniosku dotyczącym funduszu sołeckiego złożonym na 2010 rok mieszkańcy zaplanowali zakup kosiarki za kwotę 1500 zł. Jednak chcieliby kupić droższą o 500 zł. Czy taki zakup jest możliwy? O kwotę 500 zł pomniejszone zostanie inne zadanie

   Przepis  art. 254 ust.3  ustawy o finansach publicznych stanowi, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy  i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

   Jeżeli więc zadanie ujęte we wniosku sołectwa może zostać zrealizowane po pomniejszonych kosztach, zaś zakup kosiarki wiąże się ze zwiększeniem kosztów, to wprowadzenie zmian zawartych w pytaniu, możliwe jest  w następujący sposób. W przypadku gdy przedsięwzięcia zostały rozpisane w różnych pozycjach budżetowych (w różnych działach, rozdziałach lub paragrafach), wtedy niezbędne jest wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmiany uchwały budżetowej przysługuje zarządowi gminy (wójt, burmistrz, prezydent). Tak więc zarząd powinien wystąpić o zmianę uchwały budżetowej w zakresie zmiany kwot wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu.

    Na mocy ustawy o finansach publicznych (art. 212) rada gminy może upoważnić zarząd do dokonywania zmian w budżecie z wyłączeniem przesunięć miedzy działami. Tak więc rada gminy może uprawnić zarząd do przesunięć w planach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w budżecie. W przypadku gdy w uchwale budżetowej takie uprawnienia dla zarządu zostały zawarte, zarząd może dokonać stosownych zmian. W przypadku braku takich uprawnień, zarząd powinien złożyć wniosek do rady gminy o uchwalenie stosownych zmian w planie wydatków.

   W przypadku realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego należy pamiętać, że wymóg oszacowania kosztów danego przedsięwzięcia  ma przede wszystkim na celu wykazanie, że koszty realizacji przedsięwzięć mieszczą się w puli środków dostępnych sołectwu w danym roku. Określone we wniosku kwoty na realizację przedsięwzięć nie obligują zarządu do tego aby realizując poszczególne przedsięwzięcia ściśle trzymał się kwot zawartych we wniosku. Zarząd realizując wydatki budżetowe w ramach zawartych w budżecie kwot w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Jeśli więc istnieje możliwość realizacji danego przedsięwzięcia za niższą kwotę niż zawarta w budżecie przy zachowaniu odpowiedniej jakości, to zgodnie z zasadą gospodarności możliwość taka powinna zostać wykorzystana.

   Reasumując jeżeli zmiany w wydatkach na poszczególne przedsięwzięcia nie spowodują przekroczenia limitu środków zagwarantowanych w ramach funduszu sołeckiego dla danego sołectwa oraz nie uniemożliwią realizacji, któregoś z przedsięwzięć zawartych we wniosku, to nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać pewnych przesunięć w planie wydatków zgodnie z zasadami gospodarki finansowej gminy.

Autor/ka: Dariusz Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *