Opinia RIO w Szczecinie w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego

Czy można dokonywać zmian w kwotach funduszu sołeckiego?

W uzupełnieniu do opublikowanej 7 maja 2012 r. opinii Rafała Tryzkozko w sprawie przenoszenia w uchwale budżetowej środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego zapraszamy do zapoznania się z opinią RIO w Szczecinie z 20 września 2011 r.

Kolegium RIO w Szczecinie stwierdziło, iż ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje zmian wniosków w trakcie roku budżetowego. Kolegium zajęło również stanowisko w kwestiach dot. możliwości dokonywania przesunięć kwot między przedsięwzięciami finansowanymi z funduszu sołeckiego.

Pytanie Burmistrza Węgorzyna

Burmistrz Węgorzyna pismem z dnia 18 sierpnia 2011 r. (znak WF.G.E. 3021/37/2011) zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z prośbą o opinię w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w następujących sprawach dotyczących wydatkowania środków z funduszu sołeckiego:

1) czy w ciągu roku budżetowego 2011 można dokonywać zmian w kwotach w uchwalonych przedsięwzięciach funduszu sołeckiego?

[…]

2) czy można dokonywać zmian w ciągu roku budżetowego polegających na zmniejszeniu jednego uchwalonego przedsięwzięcia a zwiększeniu wydatków na inne uchwalone przedsięwzięcie?

3) czy można dokonywać zmian w ciągu roku budżetowego polegających na zmniejszeniu jednego uchwalonego przedsięwzięcia a zwiększeniu wydatków na nowe nieuchwalone w 2010 roku przedsięwzięcie?

Odpowiedź RIO w Szczecinie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w odpowiedzi z dnia 20 września 2011 r. (znak K-0542/67/UG/11) wskazało m.in.:

[…] Kolegium Izby wskazuje, iż ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje zmian wniosków w trakcie roku budżetowego, a wydatki poniesione w następstwie takiej zmiany nie są już wykonywane w „ramach funduszu”, gdyż ich przeznaczenie nie wynika z wniosków sołectw, złożonych w trybie ustawy o funduszu sołeckim.

Odnosząc się do możliwości dokonywania przesunięć środków z jednego przedsięwzięcia na inne istniejące, a więc między przedsięwzięciami, w ramach sołectwa, w ocenie Kolegium Izby, nie ma przeszkód prawnych do tego typu działań jednakże należy mieć na uwadze, iż kwota zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia ponad kwoty wykazane we wniosku sołectwa nie może być wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, od której przysługuje częściowy zwrot środków na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy.

Odnosząc się do pytania dotyczącego dopuszczalności wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na nowe nieuchwalone wcześniej przedsięwzięcie, należy zauważyć, iż w przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia lub niemożności jego wykonania z przyczyn niezależnych od mieszkańców sołectwa, istnieje możliwość przeznaczenia niewydatkowanych środków na wykonanie innych zadań wskazanych przez sołectwo. Wydatek taki, powinien być jednak potraktowany jako wydatek budżetu, od którego nie przysługuje zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej. […]

Zwracamy uwagę, iż opinie poszczególnych RIO mogą różnić się od siebie. Zapraszamy do zapoznania się z opinią Rafała Tryzkozko z 7 maja 2012 r. dotyczącą kwestii przenoszenia środków między przedsięwzięciami z funduszu sołeckiego, zawierającą również informacje na temat zatwierdzonej przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych koordynowanej kontroli funduszu sołeckiego w całym kraju w 2012 r.

Materiały źródłowe:

Opinia w sprawie przenoszenia w uchwale budżetowej środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego autorstwa Rafała Trykozko z 7 maja 2012 r. dostępna jest tutaj.

Odpowiedź RIO w Szczecinie na pytania Burmistrza Węgorzyna z 20 września 2011 r. dostępna jest tutaj.

Pytanie Burmistrza Węgorzyna do RIO w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2011 r. dostępne jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *