Klasyfikacja budżetowa zwrotu

W związku ze złożeniem przez naszą gminę wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010, zwracam się z zapytaniem jak będzie się klasyfikować dochód gminy z tytułu tej refundacji w budżecie gminy – w jakim paragrafie i czy będzie to dochód bieżący czy majątkowy.

Refundacja z budżetu państwa jest dotacją celową, zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy o funduszu sołeckim. Nie ma wątpliwości, że dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego będzie stanowiła dochód bieżący budżetu gminy. Wynika to z postanowień art. 235 ust. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych. Przepis zawarty w ust. 2 wskazuje, że przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetu j.s.t. niebędące dochodami majątkowymi. Z kolei zamknięty katalog rodzajów dochodów majątkowych zawiera art. 235 ust. 3, wymieniając, że do dochodów majątkowych zalicza się jedynie:

– dotacje i środki na inwestycje,
– dochody ze sprzedaży majątku,
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dotacja celowa przekazana gminie tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie ma przeznaczenia inwestycyjnego, co wynika z faktu, że nie ma ona tak naprawdę żadnego konkretnego przeznaczenia. Zatem nie stanowi z pewnością dochodu majątkowego, co jest równoznaczne z koniecznością zakwalifikowania jej jako dochodu bieżącego budżetu.

Jak wcześniej wskazano, dotacja otrzymana tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie ma określonego celu. Zastosowanie do niej ma więc art. 50a Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, według którego to rada gminy decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach. Taki charakter omawianej dotacji powoduje poważny problem jeżeli chodzi o odpowiedź na drugą część pytania, dotyczącą paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów właściwego dla ujęcia tej dotacji w budżecie gminy.

Zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochód gminy z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – jako dotacja z budżetu państwa niemająca charakteru inwestycyjnego – powinien być klasyfikowany w jednym z paragrafów rozpoczynających się cyfrą 2. W grupie tych paragrafów nie ma jednakże podziałki klasyfikacyjnej, która odpowiadałaby dość dokładnie cechom przekazywanej dotacji. W odniesieniu do dotacji przekazywanych gminom z budżetu państwa rozporządzenie wymienia bowiem następujące paragrafy:

– 201 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami”,
– 202 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
– 203 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”.

Żaden z nich nie odpowiada zwrotowi części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ zwrot ten nie jest wiązany ze sfinansowaniem dotacją żadnych zadań. Refundacja ta ma charakter bliźniaczy do środków przekazywanych gminom w formie dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów własnych (por. art. 50a ustawy o dochodach j.s.t.), jednakże dla tych rekompensat została przewidziana odrębna podziałka klasyfikacyjna dochodów – par. 268 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

Należy też zwrócić uwagę na ogólnie opisany w rozporządzeniu par. 284 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” opatrzony komentarzem, że „obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafów: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223”. Przy czym nie zastrzeżono w rozporządzeniu, że wyłączenie to jest podmiotowe (czyli że nie dotyczy dotacji dla j.s.t.), a tylko, że należy tam ujmować dotacje, która nie są zaliczane do wymienionych paragrafów. Wynika stąd, że w par. 284 mogą być ujmowane również dotacje dla j.s.t. (w tym gmin), które ze względu na ich specyficzne cechy nie mieszczą się w żadnej konkretnie określonej kategorii dotacji. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do ujęcie tej refundacji w par. 284, ponieważ w jego tytule wskazano, że dotacja tam ujęta ma być przeznaczona „na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących”. Refundacja zaś – zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim – nie jest przeznaczona ani na finansowanie ani na dofinansowanie żadnych konkretnych zadań.

Na tle obowiązujących zasad klasyfikacji budżetowej nie ma zatem możliwości precyzyjnego wskazania właściwego paragrafu klasyfikacji dla tego dochodu gminy. Za najmniej kontrowersyjne należy zaś uznać ujęcie tej dotacji w par. 203 lub 284.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *