Dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, dotyczącymi funduszu sołeckiego

Wykaz gmin w województwie zachodniopomorskim, które w 2013 roku podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2014 oraz które nie podjęły żadnej uchwały

Wykaz gmin w województwie zachodniopomorskim, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2013 oraz które nie podjęły w tej kwestii żadnej uchwały

Wykaz gmin w województwie zachodniopomorskim, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2012 oraz które nie podjęły w tej kwestii żadnej uchwały

 

Wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z dn. 24 maja 2012 r., Gmina Cedynia, sygn. WK-0913-1053/1/K/2012

Punkt III.4 wystąpienia pokontrolnego. W związku m.in. z dokonaniem zmian w przedsięwzięciach z funduszu sołeckiego, co stoi w sprzeczności z Ustawą o funduszu sołeckim i ujęciu we wnioskach przedsięwzięć, które nie mogą być finansowane z funduszu sołeckiego Izba zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania ustawy o funduszu sołeckim w zakresie prawidłowego kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykazywania we wniosku o zwrot z budżetu państwa kwot wydatków faktycznie poniesionych w ramach funduszu. A także nakazała podjęcie działań zmierzających do zwrotu kwot należnych budżetowi państwa z uwagi na pobranie przez Gminę części dotacji z naruszeniem obowiązujących przepisów. […]

 

Wystąpienie pokontrolone RIO w Szczecinie z dn. 23 maja 2012 r., Gmina Kamień Pomorski, sygn. WK-0913-1057/5/K/2012

Punkt I.17 wystąpienia pokontrolnego. Nieprawidłowości polegały m.in. na dokonaniu zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, […] służących realizacji nowego przedsięwzięcia, nieujętego we wniosku sołectwa złożonym w ustawowym terminie lub zostały poniesione w wysokości przekraczającej kwotę przewidzianą na realizację przedsięwzięcia wskazaną we wniosku. […]

 

Wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z dn. 14 maja 2012 r., Gmina Widuchowa, sygn. WK-0913-1056/4/K/2012

Punt II.4 wystąpienia pokontrolnego. RIO w Szczecinie stwierdziło, iż w 2010 r. ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki, które nie zostały ujęte we wniosku o fundusz sołecki: pomimo iż żadne z przedsięwzięć wymienionych we wniosku złożonym w tej sprawie przez sołectwo Burmistrzowi nie obejmowało swym zakresem realizacji tego typu zadania i nie uzasadniało poniesienia przedmiotowych wydatków […] czym naruszono przepisy art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420). […]

Aby wyeliminować nieprawidłowości konieczne jest: […] przestrzegania ustawy o funduszy sołeckim w zakresie wymogu przeznaczania środków funduszu wyłącznie na realizację przedsięwzięć, które zostały ujęte w złożonym wcześniej organowi wykonawczemu wniosku i wykazywania we wniosku o zwrot kierowanym do Wojewody kwot wydatków poniesionych zgodnie z obowiązującymi przepisami. […]

 

Wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z dn. 19 kwietnia 2012 r., Gmina Nowogard, sygn. WK-0913-1054/2/K/2012

Punkt II.9 wystąpienia pokontrolnego. RIO w Szczecinie wskazało m.in. uwagę na następujące nieprawidłowości: z funduszu sołeckiego zrealizowany został wydatek nie ujęty we wniosku o fundusz sołecki i zawyżona została kwota zwrotu części wydatków z budżetu państwa.

 

Odpowiedź RIO w Szczecinie z 20 września 2011 r. sygn. K-0542/67/UG/11, na pytania Burmistrza Węgorzyna z 18 sierpnia 2011 r. dostępna jest tutaj.

 

Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – sołectwa i osiedla

Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – gospodarka finansowa sołectw

Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – plac zabaw z funduszu sołeckiego

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *