Wyposażenie świetlicy z funduszu?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wyposażenia świetlicy wiejskiej.

22 grudnia 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach udzieliła odpowiedzi na pytanie rady sołeckiej sołectwa Zbory: czy fundusz sołecki może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej?

Przypominamy odpowiedź Rafała Trykozko dostępną tutaj.

O tym, czy zakup danego rodzaju wyposażenia do świetlic wiejskich stanowi zadanie własne gminy czy nie, nie decyduje ostatecznie fakt, że jest to np. zastawa, sprzęt audio-video czy sportowy. Kupowane wyposażenie ma służyć realizacji zadań własnych gminy i nie ma w przepisach prawa żadnego „katalogu” wskazującego, jakiego rodzaju wyposażenie można nabywać w związku z realizacją zadań własnych, a jakie nie. Do zadań sołectwa należy uzasadnienie wniosku w sposób wskazujący jednoznacznie, z realizacją jakich zadań własnych gminy zakup ten jest związany i do czego będzie wykorzystywany – w ramach realizacji tych zadań. Zatem należy podać we wniosku stosowne uzasadnienie przeznaczenia zakupu w świetle przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Podobnie RIO w Katowicach: zastanawiając się nad ujęciem we wniosku o fundusz sołecki konkretnego przedsięwzięcia, należy rozważyć i krótko opisać, z realizacją jakich zadań własnych gmin proponowany przez mieszkańców zakup jest związany i do czego będzie w realizacji tych zadań wykorzystany.

regionalna izba obrachunkowa w katowicach fundusz sołecki

 

Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym należą:

Art. 7.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym  wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18) promocji gminy,

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Materiały źródłowe:

Odpowiedź RIO w Katowicach z dnia 22 grudnia 2011 r. na pytanie rady sołeckiej sołectwa Zbory, znak  WA-0250/120/11, dostępna jest tutaj.

Pismo rady sołeckiej sołectwa Zbory do RIO w Katowicach, udostępniamy dzięki uprzejmości p.Gabriela Badury tutaj.

W zakresie dotyczącym funduszu sołeckiego zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi m.in. w sierpniu 2012 r. dokumentami RIO w Katowicach, korzystając z Bazy dokumentów RIO. Dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej RIO w Katowicach.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *