Wyliczenie funduszu a wnioski na niższe kwoty

Wójt gminy przyjął do projektu a następnie do uchwały budżetowej gminy na 2011 r. kwoty środków funduszu sołeckiego wynikające z informacji przekazanych sołtysom, które zostały obliczone prawidłowo zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim pomimo, że sołectwa złożyły wnioski na niższe kwoty. Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem i jakie rodzi konsekwencje?

Pytanie:

Wójt gminy przyjął do projektu a następnie do uchwały budżetowej gminy na 2011 r. kwoty środków funduszu sołeckiego wynikające z informacji przekazanych sołtysom, które zostały obliczone prawidłowo zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim pomimo, że sołectwa złożyły wnioski na niższe kwoty. Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem i jakie rodzi konsekwencje?

Odpowiedź:

Sytuacja taka rodzi pewne komplikacje z punktu widzenia oceny, czym są wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego, od których gmina dochodzi następnie częściowego zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Ani ustawodawca w ustawie o funduszu sołeckim ani Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie określił, jak definiować wydatki wykonane w ramach funduszu. Powszechna jest interpretacja, że wydatki wykonane w ramach funduszu to wydatki poniesione zgodnie z prawidłowymi wnioskami sołectw, uchwalonymi i złożonymi w trybie ustawy o funduszu sołeckim – taką przyjęła m.in. KR RIO w programie kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 r.

Drugim aspektem, który trzeba uwzględnić przy ocenie tego zagadnienia jest charakter wniosku sołectwa i samego prawa sołectwa do określania przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Nie ma przepisów obligujących sołectwa do uchwalania wniosków w sprawie przeznaczenia funduszu, jak również nie ma przepisów zobowiązujących do określania przez sołectwo przeznaczenia całości środków postawionych do jego dyspozycji.

Przyjmując prymat wniosku sołectwa – jako dokumentu przesądzającego zarówno o celach wykorzystania środków, jak i kwoty środków budżetowych, które sołectwo chce wykorzystać w ramach przyznanej kwoty – należy stwierdzić, że podawanie w uchwale budżetowej środków na przedsięwzięcia sołeckie w kwocie wyższej niż to wynika ze złożonych wniosków jest działaniem nieprawidłowym. Mimo, że mieszczą się one w kwotach obliczonych na podstawie art. 2 ust. 1 u.f.s. Wydatkowanie wyższej kwoty niż wynika ze złożonych przez sołectwa wniosków może skutkować negatywną oceną takiego stanu przez kontrolę i właściwego wojewodę. W konsekwencji może się to wiązać z koniecznością zwrotu dotacji z budżetu państwa otrzymanej od tych wydatków, które potraktowano jako wykonane w ramach funduszu, mimo że sołectwa składając wnioski nie przewidywały rozdysponowania (wykorzystania) całości przypadających im kwot.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *