Średnia kwota bazowa dla kraju

Jaka jest średnia kwota bazowa dla kraju na rok 2011?

Przypominamy, że średnia kwota bazowa dla kraju ogłoszona przez Ministra Finansów na rok 2011 wynosi 2 399, 29 zł na mieszkańca. Kwotę tę należy wpisać we wniosku o zwrot części (10, 20 lub 30 %) kosztów poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów:

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Z pełnym tekstem na ten temat można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów
Z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego można zapoznać się tutaj

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *