Rada gminy nie podejmuje uchwały? Jest na to wniosek!

Piszemy jak, składając wniosek z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, nakłonić organy gminy do działania.

W 2012 r. nadal zdarzały się przypadki rad gmin, lekceważących prawny obowiązek corocznego podjęcia uchwały o wyodrębnieniu (bądź niewyodrębnieniu) funduszu sołeckiego. W najbliższym czasie przedstawimy listę gmin, które w ubiegłym roku nie podjęły stosownych uchwał.

Co zrobić w sytuacji, gdy rada gminy lekceważy zapisy Ustawy o funduszu sołeckim?

Jednym ze środków, który może podjąć każdy obywatel, niezależnie od miejsca zamieszkania itp. jest skierowanie do rady gminy wniosku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) o poddanie pod obrady rady gminy projektu uchwały o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W 2011 r. w ramach Monitoringu Funduszu Sołeckiego, SLLGO na podstawie rejestrów prowadzonych przez Regionalne Izby Obrachunkowe zidentyfikowało gminy nie podejmujące uchwał i egzekwując stosowanie Ustawy o funduszu sołeckim skierowało wnioski z art. 241 KPA do ponad 220 rad gmin.

Przykład wniosku, jaki można skierować do rady gminy, dostępny jest na stronie 24 publikacji Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach dostępnej tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka.

fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach - okładka publikacji sllgo

Co mówi artykuł 241 Kodeksu postępowania administracyjnego?

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioski takie może składać każdy obywatel, każda jednostka organizacyjna państwowa, społeczna lub prywatna, w każdej sprawie dotyczącej zagadnień życia zbiorowego. Wnioskodawca może domagać się bądź działania, bądź niedziałania organu w danej sprawie, sprawa ta musi jednak dotyczyć kwestii przyszłych. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Organ zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek bądź zajęcia stanowiska zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. bez  zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Skargę na bezczynność wnioskodawca ma prawo wnieść w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie ustawowym bądź terminie wskazanym w zawiadomieniu.

Co zrobić w przypadku gdy rada gminy nie rozpatrzy wniosku mieszkańca?

W takiej sytuacji można złożyć skargę na postępowanie rady gminy do właściwego wojewody. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP:

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Kwestie związane ze skargami i wnioskami uregulowane są m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego dziale VIII Skargi i wnioski, którego trzeci rozdział dotyczy wniosków (art. 241-247). KPA dostępny jest tutaj oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dostępnym tutaj. Zgodnie z § 1. 1. Rozporządzenie reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składanych do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kiedy i jak się skarżyć?

Więcej o tym kiedy i jak się skarżyć na działania organów administracji publicznej można dowiedzieć się z Obywatelskiego Poradnika Antykorupcyjnego Fundacji im. Stefana Batorego dostępnego tutaj oraz po kliknięciu poniższego obrazka.

okładka publikacji ściągawka z demokracji

Z poradnika możesz dowiedzieć się m.in. do jakich organów administracji należy wnosić skargi, w skrócie obrazuje to poniższa grafika:

fragment publikacji ściągawka z demokracji dotyczący procedury skarg

fragment publikacji ściągawka z demokracji dotycząca procedury skarg

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 • Monika

  Ach ,cóż po skardze jak nie ma konsekwencji.
  Odnośnie funduszu,to jest tak ,że nawet jak rada uchwali i mieszkańcy wniosek uchwalą to wójt ma to gdzieś,wykonuje to co mu pasuje a jak wsi nie lubi to nie wykona. Nic mu za to nie grozi,można go cmoknąć.I tak to działa,, jak go nie kijkiem to go pałką”

 • strażak

  To trzeba znaleźć jeszcze coś innego i odwołać wójta w referendum

 • Monika

  Ach strażaku,ciężka sprawa ! U mnie w gminie mało kto wie co to fundusz,skąd się wziął i czemu służy.Mało też kogo to interesuje,posypali piasku to dobrze,nie posypali to znaczy ,że im zabrakło.
  Odwołać,a kto by poszedł. Zaraz mówią starym obyczajem,że niech będzie stary,bo nowy to zaraz więcej u…..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *