Niewłaściwie obliczone kwoty funduszu sołeckiego a zwrot z budżetu państwa

Wójt gminy podał w informacjach niewłaściwie obliczone kwoty funduszu sołeckiego. Wykonane zostały przedsięwzięcia. Czy gmina mogła w 2012 r. wystąpić do wojewody z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego?

Opis stanu faktycznego:

Wójt gminy podał w informacjach niewłaściwie obliczone kwoty funduszu sołeckiego przypadające na poszczególne sołectwa tj. zaniżone o w stosunku do naliczonych zgodnie ze wzorem zamieszczonym w art. 2 ust. 1 ustawy. Sołectwa w ustawowym terminie złożyły wnioski, które spełniały wymogi określone w art. 4 ust. 2-4. Uwzględniono je w tej wysokości oraz w zakresach rzeczowych w projekcie budżetu gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 r. Przedsięwzięcia sołectw zrealizowano w 2011 r. i były one zgodne w zakresie finansowym i rzeczowym z wnioskami i uchwałą budżetową.

Pytanie:

Czy w opisanej sytuacji (tj. nieprawidłowości na etapie naliczenia funduszu) gmina mogła w 2012 r. wystąpić do wojewody z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego?

Odpowiedź:

Tak, gmina miała prawo wystąpić do wojewody o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Mimo przedstawienia sołectwom zaniżonych kwot, cała procedura określenia przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i ich wydatkowania została bowiem przeprowadzona zgodnie z ustawą. Należy zatem przyjąć, że wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego, chociaż ograniczono zakres uprawnień sołectw zagwarantowanych ustawą co do wysokości środków, która powinna im przypadać do dyspozycji zgodnie z art. 2 ust. 1 u.f.s.

W zakresie występowania o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu gmina nie ma prawa wystąpić o zwrot wydatków wykonanych ponad kwotę wynikającą z art. 2 ust. 1 u.f.s. Zaniżenie kwoty do dyspozycji sołectw w wyniku błędnego obliczenia, aczkolwiek stanowi naruszenie przepisów ustawy, nie jest jednak okolicznością, która uniemożliwia podjęcie przez sołectwa prawidłowej (autonomicznej) decyzji o przeznaczeniu przyznanych środków, a następnie wydatkowania ich zgodnie z wnioskami. A te właśnie elementy należy wskazać jako decydujące dla oceny, czy poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *