Naczelny Sąd Administracyjny o tworzeniu sołectw

4 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie o swobodzie tworzenia i nadawania nazw jednostkom pomocniczym

Rozprawa w NSA

4 lutego 2014 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) odbędzie się rozprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Wielkopolskiego na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt: II OSK 2910/13, II OSK 2911/13, II OSK 2912/13, II OSK 2913/13, II OSK 2914/13, II OSK 2915/13).

Wyrok NSA będzie miał doniosłe znaczenie praktyczne, sprawy dotyczą bowiem swobody tworzenia i nadawania nazw jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli, dzielnic i innych). Rostrzygnięcie sądu wskaże zaś granice swobody kształtowania przez samorządy treści statutów.

O sprawie pisaliśmy publikując glosę dr Kazimierza Bandarzewskiego TUTAJ.

Skarga kasacyjna Wojewody Wielkopolskiego

Udostępniamy skargę kasacyjną z dnia 15 października 2013 r. Wojewody Wielkopolskiego, który wniósł sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Treść skargi – tożsama w przypadku wszystkich spraw – dostępna jest po kliknięciu obrazka poniżej oraz TUTAJ.

Skarga kasacyjna wojewody wielkopolskiego

Wojewoda polemizuje ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uznał możliwość tworzenia sołectw na obszarach miast. Wojewoda stwierdził, iż ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie zawarł definicji pojęcia „sołectwo”, zdefiniował zaś termin „wieś”. Wojewoda sformułował również zarzut braku precyzyjnego zdefiniowania pojęcia terminu „terenu o charakterze wiejskim” i podniósł podjęcie możliwego postępowanie przez Sąd w tej materii. Wojewoda Wielkopolski w swojej argumentacji odwołuje się do przywołanego pojęcia, rozwijając kwestię charakteru wiejskiego obszarów sołectwa, stwierdzając, że przyjęta przez WSA w Poznaniu wykładnia przepisów o samorządzie gminnym i przesądzenie o możliwości tworzenia sołectwa na terenach (w granicach) miasta spowoduje trudności w realizowaniu tej normy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz uniemożliwi ocenę legalności takich czynności przez organy nadzoru.

Zarzuty kasacji Wojewody wydają się jednak nie dotykać ustrojowej istoty sprawy. Jak stwierdził dr Kazimierz Bandarzewski w przywołanej na początku tekstu glosie do wyroków WSA w Poznaniu:

należy wskazać, że w obecnie obowiązującym systemie prawnym samorządu terytorialnego nie ma podstaw prawnych do zakazania radzie gminy tworzenia jednostek pomocniczych nazywanych sołectwami na terenie gmin miejskich lub miast i to niezależnie od charakteru zabudowy lub podstawowego zajęcia zawodowego mieszkańców takich terenów. Te dwie ostatnie przesłanki, wskazane w glosowanych wyroku przez Sąd, nie mogą stanowić kryteriów legalnego nadzoru nad samorządem, a przecież legalność stanowi konstytucyjne kryterium tego nadzoru (art. 171 ust. 1 Konstytucji RP). A contrario nie ma także przeszkód, aby na terenie gminy wiejskiej jednostki pomocnicze nosiły nazwy osiedli lub dzielnic. Sama nazwa jednostki pomocniczej nie powinna zaś stanowić istotnego kryterium różnicującego jej pozycję.

Tym samym zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej Wojewody Wielkopolskiego wydają się być nietrafne.

Odpowiedź Miasta i Gminy Jarocin na skargę Wojewody

Udostępniamy odpowiedź z dnia 6 listopada 2013 r. na skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego. Należy przy tym zauważyć, że odpowiedź na skargę kasacyjną – przygotowana przez urząd Miasta i Gminy Jarocin jest szczególnie oszczędna w argumentacji.Treść odpowiedzi – tożsama w przypadku wszystkich spraw – dostępna jest po kliknięciu obrazka poniżej oraz TUTAJ.

Odpowiedź na skargę kasacyjną_Jarocin_Fundusz sołecki

Przystąpienie Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska od początku uczestniczyła w wyjaśnianiu przedstawionej kwestii, organizacja przystąpiła do sprawy w NSA. W paźdzerniku 2013 r. przedstawiliśmy opinię dr Kazimierza Bandarzewskiego, będziemy również obecni na rozprawie, której przebieg udostępnimy zgodnie z wyrażoną zgodą sądu na wykonanie nagrania audio.

Przystąpienie z dnia 17 stycznia 2014 r. do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dostępne jest po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

Sieć Obywatelska - NSA - 2014 r. - Fundusz sołecki

***

Działania prowadzone są ze środków statutowych Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska. Możesz wspomóc nasze działania przeznaczając 1% swojego podatku na rzecz Sieci Obywatelskiej. Pamiętaj o nas przygotowując PIT!

Jawność_Fundusz sołecki

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *