Modernizacja skrzynki telekomunikacyjnej?

W naszej wsi wszyscy mieszkańcy są podłączeni do sieci Telekomunikacji Polskiej (TP). Jednak ze względu na przestarzały osprzęt w głównej skrzynce rozdzielczej nie można za pomocą tej sieci umożliwić mieszkańcom dostępu do Internetu poprzez stałe łącze, a TP , pomimo potencjalnej, dużej ilości odbiorców usług informatycznych, nie chce z własnych środków zmodernizować tejże skrzynki.

Pytanie:  

Z racji tego, że nasza wieś położona jest nisko w znaczeniu geograficznym, istnieje problem z doprowadzeniem do niej Internetu w inny sposób, niż poprzez stałe łącze. Internet drogą radiową po prostu nie dociera, sygnał jest zbyt słaby. W związku z tym zastanawiamy się nad zaproponowaniem umowy firmie TP: ze środków funduszu sołeckiego chcemy dokonać modernizacji wspomnianej skrzynki rozdzielczej, natomiast TP ze swojej strony dokona „zwrotu” tej kwoty na rzecz mieszkańców, przyszłych abonentów, w wysokości umownej obniżki opłat abonamentowych. Nie ulega wątpliwości, że zrealizowanie tego projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego sołectwa w znacznie większym stopniu, niż nowy chodnik, remont wiaty przystankowej, czy też zagospodarowanie plaży.
Czy można dokonać takiego wydatku z funduszu sołeckiego? W jaki sposób określić cel wydatku uchwalony na zebraniu wiejskim? A jeśli nie można zawrzeć takiej umowy, to w jaki inny sposób można sprawić, by pieniądze z funduszu sołeckiego można było wydać na doprowadzenie stałego łącza internetowego do naszej wsi, znając stan faktyczny opisany powyżej?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość dokonania wydatku na ten cel w ramach funduszu sołeckiego. Do Ustawy o samorządzie gminnym dodano bowiem przepis art. 7 ust. 1 pkt 3a, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez działalność w zakresie telekomunikacji. Przepis ten wprowadziła ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Według art. 3 tej ustawy gmina może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej m.in. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Natomiast według art. 8 tej ustawy, gmina może też powierzyć przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie tej działalności (jeżeli ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej), udostępniając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci telekomunikacyjne w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia. Gmina może także współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług.

Wykonanie ze środków gminy odpowiedniego urządzenia i udostępnienie go TP jest więc możliwe na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a u.s.g. Wydatek nastąpiłby w ramach realizacji zadań własnych gminy, a zatem może być poniesiony także w ramach funduszu sołeckiego. Jako cel przedsięwzięcie należałoby wskazać np. stworzenie warunków technicznych do doprowadzenia internetu do wsi.

Z pytania wynika, iż to sołectwo miałoby zaproponować Telekomunikacji zawarcie umowy i sfinansowanie jej z funduszu sołeckiego. Należy wskazać, że sołectwo nie ma takiego prawa. Ewentualną umowę może zawrzeć wójt, na podstawie przyjętego wniosku.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *