Moc wniosku o fundusz sołecki

Ustawa pozwala realizować wyłącznie przedsięwzięcia ujęte we wnioskach o fundusz sołecki.

Istotne wnioski z kontroli RIO

W 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrole kompleksowe gospodarki finansowej kilku gmin z obszaru województwa zachodniopomorskiego. We wnioskach pokontrolnych dotyczących gmin: Cedynia, Kamień Pomorski, Nowogard, Widuchowa Izba wskazała na nieprawidłowości dotyczące realizacji zapisów ustawy o funduszu sołeckim.

We wszystkich przypadkach RIO stwierdziło, iż przepisy [ustawy o funduszu sołeckim] nie przewidują możliwości wprowadzania w funduszu sołeckim zmian skutkujących tworzeniem nowych przedsięwzięć i wydatkowania w konsekwencji środków funduszu na realizację zadań, które nie zostały ujęte wcześniej we wnioskach złożonych przez sołectwa w terminie do dnia 30 września poprzedniego roku budżetowego.

Wniosek o fundusz sołecki przyjęty na zebraniu wiejskim uchwałą mieszkańców sołectwa, złożony w ustawowym terminie, ma moc ostateczną i jest wiążący dla mieszkańców, radnych, wójta.

Skrót wystąpień pokontrolnych znajduje się w Bazie dokumentów RIO dla województwa zachodniopomorskiego (mapa na głównej stronie naszego portalu) dostępnej tutaj.

Gmina Cedynia

Wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z dn. 24 maja 2012 r., (sygn. WK-0913-1053/1/K/2012) dostępne jest tutaj.

Izba wskazała uwagę na następujące nieprawidłowości:

1. Wójt nie odrzucił wniosku jednego z sołectw, pomimo iż przewidziane w nim przedsięwzięcie (remont drogi powiatowej i chodnika przy drodze powiatowej) nie stanowiło zadania własnego samorządu gminnego. RIO w Szczecinie wskazuje, iż w ramach funduszu sołeckiego gmina nie może realizować zadań powiatu.

2. Realizując w 2010 r. budżet Gminy na wniosek 6 spośród 13 sołectw (Lubiechów Górny, Stara Rudnica, Czachów, Golice, Piasek i Radostów), przy akceptacji dokonanej przez zebrania wiejskie, dokonano zmian w planie wydatków polegających na przyjęciu do realizacji nowych przedsięwzięć, nieujętych we wnioskach złożonych w terminie do dnia 30 września 2009 r.

Izba jednoznacznie wskazała, iż nie jest możliwa zmiana wniosku o fundusz sołecki, nawet jeśli taką wolę po 30 września demonstrują mieszkańcy w formie uchwał podejmowanych na zebraniach wiejskich organizowanych już po złożeniu wniosku. Takie uchwały, podjęte po 30 września tak jak wszelkie próby dokonywania zmian we wnioskach o fundusz sołecki w roku realizacji przedsięwzięć, nie mają żadnej mocy prawnej. Tym samym wszystkie ww. wydatki 6 sołectw, które zdecydowały o realizacji przedsięwzięć nie ujętych we wnioskach o fundusz sołecki (na łączną kwotę 38.730,13 zł) zostały zakwestionowane. Nie stanowią one części funduszu sołeckiego i nie przysługuje od nich zwrot części wydatków z budżetu państwa.

3. Realizując przedsięwzięcia nieujęte we wnioskach o fundusz sołecki, działania wójta stały w sprzeczności z art. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Gmina ubiegała się o zwrot części wydatków z budżetu państwa. Jak zauważa RIO: gmina otrzymała w postaci dotacji celowej kwotę zwrotu wyższą od należnej o 3.873,01 zł (10% z kwoty 38.730,13 zł), co pozostaje w sprzeczności z przepisami art. 2 ust. 4 w związku z art. 1 ust. 3 i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Kwota 3.873,01 zł stanowi zgodnie z przepisami art. 169 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dotację nienależną.

Izba zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania ustawy o funduszu sołeckim w zakresie prawidłowego kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz wykazywania we wniosku o zwrot z budżetu państwa kwot wydatków faktycznie poniesionych w ramach funduszu, oraz na podjęcie działań zmierzających do zwrotu kwot należnych budżetowi państwa z uwagi na pobranie przez Gminę części dotacji z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Gmina Kamień Pomorski

Wystąpienie pokontrolone RIO w Szczecinie z dn. 23 maja 2012 r., (sygn. WK-0913-1057/5/K/2012) dostępne jest tutaj.

W zakresie funduszu sołeckiego Izba ujęła w wystąpieniu pokontrolnym następująca nieprawidłowości:

1. Wniosek sołectwa Skarchowo przekazany został burmistrzowi gminy 5 października 2010 r., czyli 5 dni po terminie. Burmistrz zgodnie z art. 4 ustawy o funduszu sołeckim zobowiązany był taki wniosek odrzucić.

2. W przypadku sołectwa Górki organ wykonawczy gminy w 2010 r. zrealizował przedsięwzięcie, nieujęte we wniosku o fundusz sołecki, a także przekroczył kwotę wskazaną we wniosku na realizację innego przedsięwzięcia

RIO zwróciło uwagę, iż w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień koniecznym jest bezwzględne przestrzeganie wszystkich norm prawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące kwestie:

rio szczecin fundusz sołecki kamień pomorski 2

Gmina Nowogard

Wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z dn. 19 kwietnia 2012 r. (sygn. WK-0913-1054/2/K/2012) dostępne jest tutaj.

Izba zwróciła uwagę m.in. na fakt, iż w 2010 r. ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano wydatek poniesiony przez sołectwo Lestkowo z przeznaczeniem na zakup kosiarki (faktura VAT nr 10/11/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. na kwotę 5.166,00 zł), mimo iż żadne z przedsięwzięć wymienionych we wniosku złożonym w tej sprawie przez sołectwo Burmistrzowi nie obejmowało swym zakresem realizacji tego typu zadania i nie uzasadniało poniesienia przedmiotowego wydatku, czym naruszono przepisy art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Artykuł 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim:

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Gmina Widuchowa

Wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z dn. 14 maja 2012 r. (sygn. WK-0913-1056/4/K/2012) dostępne jest tutaj.

Podobnie jak w przypadku gmin Cedynia, Kamień Pomorski i Nowogard, Wójt gminy Widuchowa realizując przedsięwzięcie nie ujęte we wniosku o fundusz sołecki naruszył przepisy art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Za powstanie nieprawidłowości odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponosi Wójt Gminy.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *