Jaka uchwała o funduszu sołeckim w 2014 roku?

Projekt nowej Ustawy o funduszu sołeckim zmienia czas obowiązywania uchwał rad gmin. Co z uchwałami już podjętymi?

Aktualny stan prac nad projektem Ustawy o funduszu sołeckim

Projekt Ustawy o funduszu sołeckim, według stanu na 17 lutego 2014 rok, znajduje się po pierwszym czytaniu w Sejmie. Z projektem Ustawy (druk 2129) oraz z procesem legislacyjnym można zapoznać się po kliknięciu poniższego obrazka lub TUTAJ.

Ustawa o funduszu sołeckim_Legislacja

Jaka uchwała o funduszu sołeckim w 2014 roku?

Kontynuując analizę rozpatrywanego aktualnie w Sejmie projektu Ustawy o funduszu sołeckim (druk 2129) przyglądamy się kolejnemu proponowanemu przepisowi. Artykuł 1 projektu Ustawy zawiera istotne zmiany, w stosunku do aktualnie obowiązującej Ustawy. Projekt przewiduje, że uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego rada gminy będzie mogła podjąć jeden raz i tak podjęta uchwała będzie obowiązywać w kolejnych latach. Uchwała o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego będzie musiała być podejmowana rokrocznie. Art. 1 ust. 1-4 traktują:

Art. 1. 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

2. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna.

3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

4. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

[…]

Powstaje pytanie o stan prawny uchwał podjętych w 2014 roku, przed wejściem w życie nowej Ustawy o funduszu sołeckim. Jak piszemy w naszej opinii (dostępnej TUTAJ):

ustalenie stanu prawnego na dzień podjęcia uchwały może sprawiać gminom trudności. Nawet przy szybkim wprowadzeniu nowych przepisów (np. na początku marca) nieunikniona wydaje się sytuacja, że do 31 marca 2014 r. zostaną podjęte uchwały zarówno na podstawie dotychczasowej, uchylanej ustawy jak i ustawy obecnie projektowanej. Projekt nie zawiera żadnych przepisów przejściowych w tym zakresie.

Już w styczniu i lutym 2014 r. część gmin podjęła uchwały tak o wyodrębnieniu jak i o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżetach gmin na 2015 rok. Taka sytuacja miała miejsce przykładowo w gminach:

Uchwaly o funduszu sołeckim 2014 r.

 

Występują również samorządy, które jeszcze nie opublikowały w Biuletynach Informacji Publicznej podjętych uchwał, np. Krasiczyn (uchwała z 20 stycznia 2014 r.), Krobia (uchwała z 24 stycznia 2014 r.) czy Jadów (uchwała z 29 stycznia 2014) oraz takie, które do porządków obrad rad gmin wprowadziły podjęcie uchwał o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2015 rok. Na przykład w Busku Zdroju został przedstawiony projekt uchwały o wyodrębnieniu funduszu, głosowany na sesji rady gminy 20 lutego 2014 r., podobnie w gminie Sieprawie, gdzie rada podejmie decyzję 21 lutego 2014 r.

Brak przepisów przejściowych regulujących opisaną wyżej kwestię powoduje brak pewności, co do charakteru uchwał podjętych w tym roku, przed ewentualnym wejściem w życie nowej UStwawy, przy założeniu zawartym w art. 11 projektu: Traci moc ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim oraz art. 13 projektu: Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *