Jak informują sołectwa?

30 września upłynął termin składania wniosków o fundusz sołecki. Co można opublikować na stronie internetowej sołectwa bądź gminy? Jak informują sołectwa?

Informowanie po zebraniu wiejskim

30 września upłynął termin składania wniosków o fundusz sołecki do wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin. O przeznaczeniu środków z funduszu decydowali mieszkańcy sołectwa w formie uchwały na zebraniach wiejskich.

Nie wszyscy mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w zebraniach. Osoby, które były obecne na zebraniach w kolejnym roku zainteresowane są przypomnieniem, jakie przedsięwzięcia będą realizowane w sołectwie. Dlatego warto publikować informacje z zebrań wiejskich.

Co można opublikować na internetowej stronie sołectwa bądź gminy?

Wszystkie dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego: od listy obecności na zebraniu wiejskim, przez protokół, wniosek o fundusz sołecki wraz z kosztorysem i uzasadnieniem, po faktury i rachunki stanowią informację publiczną, czyli są jawne i każdy może się z nimi zapoznać. Udostępniane publicznie faktury czy rachunki stanowią potwierdzenie, że przedsięwzięcia zostały zrealizowane i pozwolą na rozwianie coraz częściej pojawiających się wątpliwości odnośnie wykonywania przedsięwzięć z funduszu sołeckiego:

w dniu 9 sierpnia 2011 odbyło się czwarte oficjalne spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łoś. Sołtys przedstawił swoje zastrzeżenia co do tempa i sposobu realizacji funduszu sołeckiego za 2011 rok. Niepokoi zwłaszcza bezczynność urzędnicza w sprawach, które należy prowadzić bez względu na warunki pogodowe. Chodzi tu głównie o wytyczenia geodezyjne i o uzgodnienia lokalizacyjne z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (informacje dla mieszkańców przekazywane przed zebraniem wiejskim, porządki oraz uchwały zebrań wiejskich w sołectwie Łoś dostępne są tutaj).

Jak informują sołectwa?

Przedstawiamy przykładowe informacje z 2010 i 2011 roku, jakie mieszkańcy mogą znaleźć na stronach internetowych swoich sołectw. Obejmują one nie tylko dokumenty, lecz również dodatkowe wiadomości na temat działań na rzecz miejscowości i funduszu sołeckiego, podejmowanych przez mieszkańców, radę sołecką czy sołtysa:

Sołectwo Łady

Sołectwo Olszówka

Sołectwo Klebark Wielki

Sołectwo Lipinki

Sołectwo Barcice Dolne

Sołectow Książenice

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 • eve_26

  Co do publicznego udostępniania faktur i rachunków mam zupełnie inne zdanie, które jest zbieżne z wyrokiem II SAB/Wa 6/11 – Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18
  Proszę przeczytać i ewentualnie przedstawić podstawę prawną, która zobowiązuje np. Gminę do upublicznienia takich informacji
  http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sab-wa-6-11,sprawy_z_zakresu_informacji_publicznej_i_prawa_prasowego_dostep_do,1f13c7b.html

 • Szymon Osowski

  To ja zacznę od cytatu z przywołanego wyroku:

  „Odnosząc się do materii związanej z żądaniem udostępnienia faktur za druk i skład 7 numeru biuletynu miejskiego […] oraz faktur wystawionych przez redaktora naczelnego biuletynu miejskiego […], z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie powyższej funkcji, należy na nią spojrzeć przez pryzmat art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis ten odnosi się bowiem do kwestii udostępniania dokumentów. W świetle art. 6 ust. 2 ww. ustawy, aby dokument podlegał udostępnianiu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, musi mieć cechy dokumentu urzędowego, tj. być oświadczeniem woli lub wiedzy, utrwalonym i podpisanym w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowanym do innego podmiotu lub złożonym do akt sprawy.”

  Przyjęcie, iż udostępnieniu podlegają wyłącznie dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika z braku zrozumienia prawa do uzyskiwania informacji publicznej i przyjętej w Polsce konstrukcji. Konstytucja stanowi o udostępnianiu informacji o działalności, w tym dokumentu (niezależnie od formy) por. art. 61 ust. 1 i 2. Za procedury mają być uregulowane w ustawie. Nawet przyjmując za wyrokiem TK z dnia 16.09.2002 r. sygn. akt K 38/01, że ustawy mogą współwyznaczać zakres prawa do informacji publicznej to na pewno nie mogą, go zawężać. A wskazany wyrok to robi! Polecam poszukać wyroków właśnie odnośnie art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w których sądy odnoszą się do art. 61 Konstytucji np. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D952435016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *