Wsparcie szkoły wiejskiej?

Czy z funduszu sołeckiego można zakupić kserokopiarkę do małej szkoły wiejskiej prowadzonej przez stowarzyszenie? Szkoła jest prowadzona  przez rodziców, którzy są mieszkańcami wsi i na zebraniu wiejskim uchwalili, aby cześć środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznaczyć na ten cel. Szkoła ta jest głównym ośrodkiem kulturalnym w mojej miejscowości. Spełnia rolę edukacyjną, integracyjną oraz kulturalną i co najważniejsze jest naszym miejscowym „dobrem”, o które musimy dbać. Do tej szkoły uczęszczają wszystkie dzieci w wieku od 7 do 13 lat z naszej miejscowości. Chciałabym bardzo zaznaczyć iż to mieszkańcy i zarazem rodzice dzieci podjęli taką decyzję i taką widzą potrzebę. W ustawie o funduszu sołeckim nie ma żadnego zapisu, ze nie można wspierać wiejskich małych szkół, szkół stowarzyszeniowych, które różnią się od publicznych tym, iż one dostają tylko część dotacji i przede wszystkim tym się różnią, że taka szkoła jest prowadzona przez rodziców, mieszkańców wsi.

Wyznacznikiem dopuszczalności finansowania z funduszu sołeckiego przedsięwzięć uchwalonych przez zebrania wiejskie jest możliwość przypisania przedsięwzięciu cech zadania własnego gminy. Aby udzielić odpowiedzi na postawione pytanie należy więc ocenić, czy w zakresie zadań własnych gminy mieści się zakup i przekazanie wyposażenia szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Ustawa o systemie oświaty nie daje prostej odpowiedzi na to pytanie. Próbę interpretacji można podjąć na podstawie przepisów art. 81 ustawy o systemie oświaty, który stanowi m.in., że publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową. Zasadę tę stosuje się również do szkół i placówek niepublicznych na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Zacytowane przepisy art. 81 i art. 90 ust. 7 odnoszą się jedynie do nieruchomości, jednakże wynika z nich podstawowa kwestia – z ich postanowień wynika pośrednio, że podmiotowi prowadzącemu szkołę publiczną lub niepubliczną może być przekazana do nieodpłatnego korzystania nieruchomość, jeżeli będzie wykorzystywana na działalność oświatową.
Ustawa nie odnosi się natomiast do kwestii udostępniania podmiotom prowadzącym szkoły rzeczy ruchomych (takich jak np. komputer czy kserokopiarka). Jednakże przyjmując analogię do zasad udostępniania nieruchomości należy przyjąć, że gmina może zakupić rzecz ruchomą służącą realizacji zadań oświatowych i bezpłatnie udostępnić ją (np. na podstawie umowy użyczenia – art. 710-719 Kodeksu cywilnego) podmiotowi prowadzącemu szkołę. Rzecz powinna pozostać własnością gminy. Gmina nie powinna bowiem przekazywać stowarzyszeniu składników majątkowych na własność – nie mieści się w zakresie zadań własnych gmin wyposażanie w majątek stowarzyszeń, jeżeli przepis ustawy wyraźnie na taką możliwość nie wskazuje.
Zakup może więc zostać sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego. Nie budzi zastrzeżeń, aby zakupiona kserokopiarka została wykorzystana zgodnie z wolą zebrania wiejskiego, jeżeli nie sprzeciwia się to zakresowi zadań własnych gminy i przepisom ustawy o systemie oświaty.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *