Czy pieniądze z funduszu można przekazać OSP?

Czy sołectwo może przekazać pieniądze z funduszu sołeckiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej znajdującej się na obszarze danego sołectwa?

 

 

Sołectwo nie ma kompetencji do określania sposobu sfinansowania (zlecenia wykonania) przedsięwzięcia, a jedynie do wskazania, jakie przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane. Zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina może przekazywać OSP środki pieniężne w formie dotacji.

Mając jednak na uwadze, że zakres kosztów finansowanych przez gminę, związanych z działalnością OSP, wskazany w art. 32 ust. 2 i 3 tej ustawy obejmuje koszty:
– wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
– ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
– okresowych badań lekarskich,
należy stwierdzić, że możliwość przekazania OSP środków w formie dotacji może dotyczyć finansowania tylko któregoś z tych kosztów. Sołectwo może więc określić we wniosku przedsięwzięcie zgodne z którymś z celów wskazanych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast sposób sfinansowania tego przedsięwzięcia wybiera wójt (burmistrz). Wynika to wprost z uzasadnienia do projektu ustawy o funduszu sołeckim, gdzie wskazano, iż to wójt (burmistrz) dokonuje wydatków budżetowych i ponosi odpowiedzialność z tym związaną. Wójt (burmistrz) jest przy tym związany zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych – jest obowiązany dokonywać wydatków w sposób celowy, oszczędny i przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Mając do wyboru różne formy sfinansowania przedsięwzięcia (pokrycie kosztów bezpośrednio z budżetu lub udzielenie dotacji) to wójt (burmistrz) podejmie decyzję o wyborze formy.

Wniosek przewidujący jedynie „przekazanie pieniędzy” OSP powinien zostać odrzucony, ponieważ nie wskazuje zadania gminy, jakie za pomocą tych pieniędzy ma być wykonane.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *