Sfinansować konserwację rowów lub odwodnienie?

Czy sołectwo może przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego na roboty związane z konserwacja rowów, wykonaniem odwodnienia itp.?

 

Jeżeli chodzi o rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej, nie ma wątpliwości, że sołectwo może złożyć prawidłowy wniosek w sprawie sfinansowania takiego zadania. Stosownie do art. 77 ust. 1 Prawa wodnego, gmina, jako właściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana do bezpośredniego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów), a jeżeli grunty te są objęte działalnością spółki wodnej, poprzez uczestnictwo w kosztach funkcjonowania spółki jako jeden z jej członków. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności.

Natomiast w odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wymienionych w art. 73 Prawa wodnego, dotyczących gruntów mieszkańców sołectwa, nie ma możliwości poniesienia wydatków z budżetu. Zarówno wykonanie jak i utrzymanie tych urządzeń należy bowiem do właściciela gruntu (art. 74 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Prawa wodnego).

Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości. Pewną furtką jest sytuacja, w której na terenie objętym wnioskiem sołectwa działa spółka wodna. Spółce można bowiem udzielić pomocy finansowej z budżetu na podstawie art. 164 ust. 5 Prawa wodnego. Jednakże wskazanie, że środki przekazane spółce mają mieć postać pomocy finansowej potwierdza tylko, że cel, na jaki spółce przekazane są środki nie jest zadaniem gminy. Gdyby bowiem cel działania spółki wodnej mieścił się w pojęcie zadań własnych gminy, to miałaby prawo ubiegać się o otrzymanie środków na realizację zadania gminy w „normalnym” trybie. A zatem złożenie takiego wniosku przez sołectwo zobowiązuje wójta do odrzucenia wniosku – przedsięwzięcie nie jest zadaniem własnym gminy.

Można jedynie zakładać możliwość, że na podstawie odwołania wniesionego przez sołtysa do rady gminy, rada podejmie decyzję o udzieleniu pomocy finansowej spółce wodnej zgodnie z wolą sołectwa (art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa wodnego). Nie będzie to jednak wydatek, który można uznać za wydatek wykonany w ramach funduszu sołeckiego.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *