Inwestycje na terenach będących własnością Skarbu Państwa?

Czy można te środki przeznaczyć na wykonanie inwestycji na działce będącej własnością Skarbu Państwa, np. boiska, parku?

Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego poprzez wskazanie na wykonanie inwestycji na działce Skarbu Państwa (służącej realizacji zadań własnych gminy) jest możliwe pod pewnymi warunkami.

Podstawowym jest uzyskanie przez gminę tytułu prawnego do wykonania jakichkolwiek działań na gruncie niestanowiącym jej własności. Okoliczność ta z nie może jednak zależeć od decyzji zebrania wiejskiego. Zebranie nie może swoją decyzją o wykonaniu boiska czy parku zmusić pośrednio organów gminy do nabycia własności lub innego tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie tych robót na działce Skarbu Państwa. W opisanej sytuacji wniosek sołectwa powinien w zasadzie dotyczyć po pierwsze nabycia własności tej działki, co umożliwiłoby późniejsze jej zagospodarowanie (oczywiście prawidłowość takiego wniosku zależy od tego, czy szacunkowa wartość tej działki mieści się w kwocie przypadającej sołectwu do dyspozycji – jeżeli nie, wniosek podlega odrzuceniu). Decyzja o uchwaleniu jej nabycia nie powinna jednak nastąpić wcześniej niż „wysondowanie” przez wójta możliwości uzyskania przez gminę tej działki od Skarbu Państwa w drodze darowizny na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z zamiarem realizacji za jej pośrednictwem celów publicznych. Nieruchomość może też zostać np. bezpłatnie użyczona.

Generalnie więc należy stwierdzić, że „zaskakiwanie” wójta przez sołectwo tego typu wnioskami, bez wcześniejszego rozpatrzenia możliwości uzyskania praw do tej działki, jest działaniem nieprawidłowym. Nie można przyjąć, że zobowiązuje wójta do przyjęcia takiego wniosku, jeżeli na dzień złożenia wniosku nie ma praktycznej możliwości jego realizacji. Nawet jeżeli wójt ten wniosek przyjmie i podejmie działania w celu realizacji przedsięwzięcia, to w sytuacji, gdy np. uzyska odmowę udzielenia gminie darowizny tej działki pieniądze funduszu sołeckiego zostaną „zmarnowane”, gdyż nie będzie możliwości ich wydatkowania zgodnie z wnioskiem.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *