Jak uzyskać zwrot części wydatków na fundusz sołecki?

Pierwszy rok realizowania przedsięwzięć z funduszu sołeckiego powoli dobiega końca. Kolejnym krokiem po wykonaniu zaplanowanych działań będzie uzyskanie zwrotu z budżetu państwa części poniesionych kosztów. Co gmina musi zrobić, aby uzyskać taki zwrot?

W ustawie o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku zawarta została możliwość zwrotu gminie wyodrębniającej fundusz sołecki 10, 20 lub 30% kwoty, która została wydana na ten cel. Szczegółowy tryb wnioskowania o zwrot części pieniędzy wydanych na fundusz sołeckie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 roku, które weszło w życie 22 lutego 2010 roku.

W świetle rozporządzenia, aby otrzymać pieniądze, gmina musi o nie zawnioskować w terminie do 31 maja roku następującego po roku, w którym poniesione zostały wydatki. Wniosek należy przedłożyć właściwemu wojewodzie. Wniosek ma wykazywać wydatki poniesione w związku z funduszem sołeckim, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek. Według procedury, wojewoda sprawdza rachunkową i formalną poprawność wniosku. Jeżeli jest poprawny, zostaje zaakceptowany, a należne gminie pieniądze zostają przekazane do 31 sierpnia roku, w którym składany jest wniosek. Jeżeli we wniosku zauważone zostaną błędy lub braki, wojewoda musi wezwać gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. W razie braku odpowiedzi na wezwanie, wojewoda pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Do rozporządzenia Ministra Finansów dołączony został, jako załącznik, wzór wniosku o zwrot części kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Krótką informację na ten temat można przeczytać również na stronie Ministerstwa Finansów

obszerny tekst na temat rozporządzenia Ministra Finansów opublikował również Wojciech Lachiewicz w Biuletynie Finanse Publiczne

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *