Zmiany w funduszach sołeckich – opinia MSWiA

21 lipca bieżącego roku burmistrz Łap zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o „zajęcie jednolitego stanowiska w sprawie możliwości dokonywania w ciągu roku zmian budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego”.

Burmistrz powołał się na stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 30 marca 2010 r. oraz na odmienne stanowisko pracownika RIO w Białymstoku, pana Rafała Trykozko, wyrażone na łamach strony www.funduszesoleckie.pl (27 kwietnia 2010 r.)

Zapytanie burmistrza Łap zostało przekazane z Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
9 sierpnia 2010 MSWiA udzieliło odpowiedzi zgodnej z interpretacją zaproponowaną przez eksperta portalu www.funduszesoleckie.pl.

Fragment odpowiedzi MSWiA na wystąpienie burmistrza Łap:

„[…] Ustosunkowując się szczegółowo do pytania zadanego w przedmiotowym piśmie – dotyczącym możliwości dokonywania w ciągu roku zmian budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego oraz ew. sposobu w jaki to można zrobić należy podkreślić, że w ustawie o funduszu sołeckim przedmiotowa kwestia nie została uregulowana. Pamiętać jednak należy, że środki finansowe przekazywane sołectwom w ramach ww. funduszu są częścią finansów publicznych (w tym przypadku – częścią budżetu gminy/miasta) i za ich dysponowanie – zgodnie z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) – odpowiada wójt (burmistrz), który w tym zakresie dokonuje wydatków budżetowych (a podległe mu służby są odpowiedzialne za odpowiednie dokumentowanie dokonywanych wydatków). Także wyłącznie wójtowi (burmistrzowi) przysługuje prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy (vide art. 60 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) na np. wniosek właściwego sołectwa (po podjęciu stosownej uchwały przez zebranie wiejskie). Należy także podkreślić, że organem władnym do rozstrzygnięcia o tym czy zasadne i celowe jest dokonanie zmian w budżecie gminy (miasta) jest wyłącznie rada gminy (rada miasta).
Stąd też ewentualna zmiana środków funduszu poza procedurami przewidzianymi ustawą o funduszu sołeckim może skutkować uznaniem, iż dane środki tracą charakter funduszu sołeckiego w znaczeniu ustawy […]”

Wszystkie pisma  – w tym pełny tekst odpowiedzi MSWiA z 9 sierpnia 2010 roku dotyczącej kwestii możliwości dokonywania w ciągu roku zmian budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego – znajdą Państwo poniżej:

Pismo burmistrza Łap do Ministra Finansów

Korespondencja MSWiA z KR RIO

Odpowiedź MSWiA

O możliwości dokonywania zmian w wydatkach z funduszu sołeckiego pisaliśmy już na naszej stronie, prezentując również opinię wyrażoną przez MSWiA  i krótko ją omawiając w tekście

POBIERZ PLIK: Pismo MSWiA dotyczące możliwości dokonywania zmian w ciągu roku budżetowego

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *