Fundusze sołeckie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku przeprowadziła kontrolę funkcjonowania funduszu sołeckiego w wybranych gminach.

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje fundusze sołeckie

Dlegatura NIK w Gdańsku przeprowadziła kontrolę funkcjonowania funduszy sołeckich (nr ewidencyjny: R/11/010/LGD). W 2011 roku skontrolowane zostały następujące podmioty:  urząd gminy w Cedrach Wielkich, urząd gminy w Morzeszczynie oraz urząd gminy w Kępicach.

Wystąpienia pokontrolne NIK dostępne są tutaj.

Kontrola w UG Morzeszczyn (LGD-4110-003-01/2011, R/11/010)

Przemiotem kontroli było funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie Morzeszczyn w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 5 października 2011 r.

NIK stwierdziło m.in., że w informacjach o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa podano nieprawidłowo wyliczone kwoty dla wszystkich 11 sołectw gminy. Zrealizowane zostało również przedsięwzięcie nie zgłoszone we wniosku, co było niezgodne z art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckich. Wójt gminy złożył wyjaśnienia, iż na etapie rozliczenia przez pracownika urzędu środków wydatkowanych przez radę sołecką błędnie nie zaliczono faktury za przedsięwzięcie do środków własnych gminy. W trakcie kontroli urząd gminy ponownie dokonał korekty wniosku o zwrot z budżetu państwa wydatków w ramach funduszu sołeckiego, poprzez zmniejszenie ogólnej kwoty wykorzystania środków funduszu o 1,4 tys. zł (do kwoty 83,1 tys. zł), wynikające z nieprawidłowości opisanych w pkt. 4 wystąpienia. Urząd dokonał również zwrotu części dotacji w wysokości 0,3 tys. zł, co stanowiło 20% kwoty 1,4 tys. zł i było zgodne z art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o funduszu sołeckim.

Jak stwierdziła NIK: w Urzędzie ustanowiono procedury w zakresie kontroli zarządczej, niemniej jednak stwierdzone w kontroli nieprawidłowości świadczą, w ocenie NIK, o braku wystarczającej skuteczności w funkcjonowaniu niektórych elementów tego systemu, a w szczególności słabość nadzoru nad realizowanymi zadaniami.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1) wzmocnienie nadzoru poprzez ściślejszą weryfikację podejmowanych działań związanych z przestrzeganiem obowiązujących zasad obliczania wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz wydatkowaniem środków w ramach tego funduszu. […]

Kontrola w UG Cedry Wielkie (LGD-4110-003-02/2011, R/11/010)

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie Cedry Wielkie w okresie od 1 stycznia 2010 do 7 października 2011 r.

Kontrola NIK ustaliła m.in., iż wójt gminy terminowo, tj. do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, przekazał  sołtysom informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). 1 Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) W informacjach tych podano jednak nieprawidłowo wyliczone kwoty dla niektórych sołectw.

Kontrola NIK wykazała również nieprawidłowości w wykonywaniu wydatków. W wyniku kontroli stwierdzone zostało również, iż: […] w zakresach czynności dwóch pracowników Urzędu, realizujących zadania związane z funkcjonowaniem w Gminie funduszu sołeckiego, nie przypisano obowiązków realizacji takich czynności. Za opracowanie projektów zakresów czynności odpowiadał Sekretarz Gminy. W trakcie kontroli przypisano Zastępcy Skarbnika Gminy oraz inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy obowiązek realizacji powyższych zadań.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1) wzmocnienie nadzoru poprzez ściślejszą weryfikację podejmowanych działań związanych z przestrzeganiem obowiązujących zasad obliczania wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz wydatkowaniem środków w ramach tego funduszu,

2) wprowadzenie mechanizmu kontrolnego ograniczającego ryzyko niezłożenia przez osoby wykonujące czynności we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z takiego postępowania. […]

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie oceniło działalność urzędów gminy w Morzeszczynie i Cedrach Wielkich w skontrolowanym zakresie.

Kontrola w UG Kępice (LGD-4110-003-03/2011, R/11/010)

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie Kępice w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 25 października 2011 r.

W Urzędzie ustanowiono procedury w zakresie kontroli zarządczej, które zapewniły prawidłowe funkcjonowanie funduszu sołeckiego w Gminie. W szczególności Burmistrz wydał zarządzenie nr 4/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie wydatków środków funduszu sołeckiego w Gminie Kępice. Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych w Urzędzie przypisano w zakresie czynności obowiązek obsługi funduszu sołeckiego.

Zarządzenie burmistrza gminy Kępice nr 4/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. dostępne jest tutaj (wraz z załącznikiem dostępnym tutaj). Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność urzędu w skontrolowanym zakresie.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *