Czy można uchwalić budżet nie uwzględniając przedsięwzięć z funduszu sołeckiego?

Czy można uchwalić budżet nie uwzględniając przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, mimo że wnioski zostały przyjęte?

Pytanie:

Złożyliśmy wniosek do wójta naszej gminy z konkretnym projektem wydatkowania pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego. Pragnę nadmienić, że wszystkie procedury związane z FS (tj. wyodrębnienie z budżetu gminy pieniędzy na FS, informacji dla opinii publicznej o wysokości FS przypadającym na dane sołectwo, uchwalenie wniosku na zebraniu wiejskim) zostały zrealizowane terminowo. Nasz wniosek nie został odrzucony przez wójta, zatem w świetle przepisów został on przyjęty. I tu zaczyna się problem, ponieważ dochodzą nas słuchy, że cyt. „nie do końca jest pewne, czy uda się uchwalić budżet na rok 2012, który będzie przewidywał wyodrębnione na nasze sołectwo pieniądze”.

Pojawia się zatem pytanie, czy Wójt i Rada Gminy ma do tego prawo? Podsumowując: czy można uchwalić budżet nie uwzględniając przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, mimo że wnioski zostały przyjęte? Zastrzegam, że w naszej gminie nie zdarzyło się żadne zdarzenie losowe, typu kataklizm etc, które mogłoby stanowić o zachwianiu budżetu.”

Odpowiedź:

Organy gminy nie mają prawa pominięcia wniosków sołectw w opracowywanej uchwale budżetowej.

Istotną rolę w wyegzekwowaniu obowiązku przewidzenia w uchwale budżetowej środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego powinna odegrać właściwa regionalna izba obrachunkowa. Izba posiada bowiem wiedzę o tym, czy w danej gminie została podjęta przez radę uchwała wyrażająca zgodę na wyodrębnienie środków funduszu na dany rok. Zarówno podczas opiniowania projektu uchwały budżetowej jak i badania uchwały budżetowej powinna być zwrócona uwaga, czy przewidziane są wydatki na przedsięwzięcia sołeckie. Brak takich wydatków powinien  zostać wyjaśniony przez gminę. Możliwe jest bowiem teoretycznie, że żadne sołectwo nie złożyło wniosku lub wszystkie wnioski podlegały odrzuceniu.

W przypadku ustalenia, że istnieją wnioski podlegające uwzględnieniu w budżecie, izba w postępowaniu nadzorczym powinna podjąć działania określone w art. 12 ustawy o r.i.o. w celu dostosowania treści uchwały budżetowej do stanu zgodnego z prawem.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *