Czy korygować kwotę funduszu sołeckiego?

Zalecamy wójtom i burmistrzom skorygowanie informacji o wysokości funduszu sołeckiego w czasie pozwalającym zachować inne przepisy ustawy.

Główny Urząd Statystyczny, 13 sierpnia 2012 r., podał dane o liczbie mieszkańców gmin według stanu na 31 grudnia 2011 r. Była to informacja niezbędna dla zgodnego z prawem wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego. Ponieważ do 31 lipca wójtowie i burmistrzowie podali już sołtysom wyliczenia dotyczące funduszu, teraz powinno nastąpić powtórne wyliczenie i podanie rzeczywistych kwot pieniędzy przypadających na sołectwo.

Jak informuje Rzeczpospolita w artykule Czas na korektę funduszu sołeckiego z 21 sierpnia 2012 r.: posługując się najnowszymi danymi, wójtowie mogą wysokość funduszu na 2013 r. wyliczyć ponownie i przekazać sołectwom poprawione informacje.

Za dostarczeniem sołtysom informacji o prawidłowej wysokości środków przemawiają następujące argumenty:

  1. Kwota funduszu sołeckiego wprowadzona do budżetu gminy na 2013 r. będzie prawidłowa, co pozwoli uniknąć ew. zarzutów o niezgodne z ustawą wyliczenie funduszu sołeckiego (kwoty bazowej) podczas kontroli, co jest szczególnie istotne w przypadku składania przez gminę w 2015 roku, wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego.
  2. W większości sołectw nie odbyły się zebrania wiejskie, jest jeszcze czas aby uaktualnić dane: ważne aby wyliczenie poprawnej kwoty nastąpiło w czasie pozwalającym zachować inne przepisy ustawy o funduszu sołeckim (czyli jak najszybciej, najlepiej przed zebraniami wiejskimi, nie później niż w czasie który pozwoli na zgodne ze statutami sołectw zwołanie zebrań wiejskich i terminowe złożenie wniosków o fundusz sołecki).

Polecamy zatem dokonać korekty udzielonej już informacji o wysokości funduszu sołeckiego i dostarczyć ją sołtysom wraz z wyjaśnieniem sytuacji. Ważne, aby uczulić sołtysów, że prawidłowa jest nowa kwota, aby podczas zebrania wiejskiego nie doszło do sytuacji, w której mieszkańcy decydują o kwocie wyliczonej na podstawie szacunkowych danych.

W przypadkach, w których wniosek o fundusz sołecki został już uchwalony, w przypadku niewielkich zmian w liczbie ludności gminy, różnica w naliczeniu funduszu sołeckiego nie powinna mieć wpływu na ocenę kosztów przedsięwzięć jako mieszczących się bądź nie w kwocie przypadającej sołectwu, co jednak nie rozwiąże problemu prawidłowości wyliczenia kwoty bazowej. Zwracamy uwagę, iż jeśli wniosek został już uchwalony, do 30 września istnieje możliwość zwołania kolejnego zebrania wiejskiego i przyjęcia wniosku o fundusz sołecki, jeśli kwota funduszu przypadająca na sołectwo różni się od tej, jaka została uprzednio wskazana w informacji wójta lub burmistrza.

Autor/ka: Szymon Osowski, Karol Mojkowski

  • Urzędnik

    Dziękuję za informację. Wczoraj skorygowałam obliczenie funduszu sołeckiego i wysłałam do sołtysów nową informację, ale cały czas nurtowało mnie, jak się to ma do zapisu w ustawie, że wójt powinien poinformować sołtysów o wysokości środków w terminie do 30 lipca i żadnej wzmianki o możliwości korekty kwot. Przeważył fakt, że z ustawy wynika wprost, że do wzoru należy podstawić dane z GUS za rok 2011 a nie 2010 i pod tym kątem będą nas kontrolować RIO i Wojewoda. Dziękuję za artykuł. Teraz jestem spokojna, że dobrze zrobiłam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *