Czego nie wolno robić wójtowi?

NIK: Wójt nie posiada uprawnień do korygowania kwot ani rodzaju przedsięwzięć wskazanych we wnioskach sołectw.

Udostępniamy wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25 października 2012 r., sygn. LZG-4101-04-04/2012 P/12/134. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Delegatury NIK w Zielonej Górze, jednostką kontrolowaną był Urząd Gminy Żary.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości m.in. w działanich wójta gminy Żary.

Wójt gminy nakazał sołtysom pomniejszenie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego. Jak wyjaśniał NIK wójt: celem mojego działania było ograniczenie kwoty wydawanej przez sołectwa na konsumpcję.

Najwyższa Izba Kontroli nie podzieliła argumentacji wójta stwierdzając w ww. wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości m.in. w zakresie organizowania funduszu sołeckiego, w tym rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na sołectwa.

Zdaniem NIK działania organu wykonawczego gminy doprowadziły do zaniżenia kwot funduszu sołeckiego a w konsekwencji do pozbawienia sołectw części należnych im środków z funduszu sołeckiego. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż wójt nie posiada uprawnień do korygowania kwot ani rodzaju przedsięwzięć wskazanych we wnioskach sołectw.

Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym, podkreślenia SLLGO:

„[…] W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wójt nakazał sołtysom pomniejszenie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2012 r. o kwoty przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, (a w przypadku 6 sołectw, które pomimo ww. zalecenia ujęły te wydatki we wnioskach, wykreślił je z wniosków) z uwagi na fakt, że cel na jaki została przeznaczona przez zebranie wiejskie jest niezgodny z ustawą o funduszu sołeckim. Stosownie natomiast do art. 1 ust 3 ustawy o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku sołectwa, są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Powyższe zadania spełniały ww. wymogi, zatem działanie Wójta było nieprawidłowe, tym bardziej, że ustawa nie przyznała mu uprawnień do korygowania wniosków (nawet jeżeli byłyby do tego podstawy). Stosownie do przepisu art. 4 ust 5 ustawy o funduszu sołeckim Wójt może jedynie odrzucić wniosek nie spełniający wymogów określonych w art. 4 ust. 2-4.

W związku z powyższym łączna kwota środków funduszu sołeckiego pozostająca w dyspozycji sołectw była niższa od kwot wynikających z prawidłowego obliczenia na podstawie wzoru określonego w art. 2 ust. 1 o 23.792 zł10 (zaniżenie kwoty funduszu dla poszczególnych sołectw wynosiło od 3% do 10%).

[Dodwód: akta kontroli str. 27-30]

Wójt Wiesław Polit wyjaśnił, że: wydatki te byłyby przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników, a więc w celach konsumpcyjnych. Wydatki te, w mojej ocenie, nie podlegałyby refundacji z budżetu państwa (…). Celem mojego działania było ograniczenie kwoty wydawanej przez sołectwa na konsumpcję. Nie wiązało się to  w żaden sposób z obniżaniem kwoty funduszu sołeckiego na dane sołectwo.

[Dowód: akta kontroli str. 100-103]

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że ww. działanie spowodowało pozbawienie sołectw części należnych im środków z funduszu sołeckiego, bowiem Wójt nie posiada uprawnień do korygowania kwot ani rodzaju przedsięwzięć wskazanych we wnioskach sołectw[…]”

Należy podkreślić, iż wyłącznie mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim formułując treść wniosku o fundusz sołecki i podejmując stosowną uchwałę, decydują o przedsięwzięciach funduszu sołeckiego.

Wzór zawarty w ustawie o funduszu sołeckim pozwala obliczyć wysokość funduszu przypadającego na każde sołectwo. Działania zmierzające do obniżenia wysokości funduszu sołeckiego pozbawione są podstaw prawnych.

Całość wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25 października 2012 r., sygn. LZG-4101-04-04/2012 dostępna jest tutaj.

logo nik, napis delegatura w zielonej gorze, numer kontroli, napis wystapienie pokontrolne

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

  • Monika

    A czy w dobrym tonie jest uczestnictwo wójta w zebraniu wiejskim na którym uchwalany jest wniosek dotyczący przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego?

  • mikolajewice.bnx.pl

    @Minoka – Z tego, co mi wiadomo, w nie jednej wsi wójt bierze udział w zebraniu wiejskim, na którym uchwalany jest wniosek dotyczący funduszu sołeckiego. Taka obecność nie ma na celu wymuszenia na mieszkańcach ujęcia we wniosku przedsięwzięć „pasujących” wójtowi, lecz jest to pomoc w uświadamianiu mieszkańców odnośnie tego, co wolno, a czego nie wolno ujmować we wniosku. No i organizacyjnie takie spotkanie w obecności wójta wygląda pewnie lepiej.

  • Katarzyna Batko-Tołuć

    @Moniko, raczej trudno zabronić wójtowi takiej obecności.@mikolajewice.bnx.pl – sprawy są znacznie bardziej złożone. Z naszego doświadczenia wynika, że obecność wójta może stanowić rodzaj presji, aby podjętą jakąś konkretną decyzję. Monika pewnie wie o czym pisze. Bo takie jest jej doświadczenie. Nie jest też regułą, że wójtowie wiedzą co można ująć we wniosku. Czasem im się wydaje że wiedzą, czasem wiedzą, a czasem manipulują informacją. Wiedzę i świadomość swoich praw – w funduszu sołeckim – muszą mieć przede wszystkim mieszkańcy. Bo to oni są decydentami. I ich wiedza ma być zgodna z prawem, a nie w wiedzą wójta 🙂 I oby tak było jak najczęściej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *