Rola sołtysa i rady sołeckiej

Mam pytanie dotyczące rady sołeckiej, a mianowicie czy sołtys ma prawo sam rządzić we wsi, czy konsultować swoje decyzje z radą?

Nie bardzo wiem jaka jest prawdziwa rola rady, czy jest ” dekoracją”  sołtysa, czy jednak ma szersze prawa.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami sołectwa są: sołtys jako organ wykonawczy oraz zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy. Rada sołecka jest organem pomocniczym sołtysa. Rada sołecka ma za zadanie wspierać działalność sołtysa. Zadanie rady sołeckiej ogranicza się do udzielania pomocy sołtysowi, między innymi w postaci wydawania niewiążących opinii. Sołtys  może, ale nie musi się z tymi opiniami zgodzić i może podjąć samodzielnie decyzje co do danej sprawy.

Jeśli chodzi o kompetencje rady sołeckiej, a zwłaszcza przewodniczącego tej rady, to powinny to regulować statuty poszczególnych sołectw. Przykładowo statut może zawierać zapisy dotyczące zwoływania i prowadzenia zebrania przez przewodniczącego rady sołeckiej. 

Podsumowując, rola rady sołeckiej sprowadza się do wspomagania działań sołtysa, służenia mu radą i pomocą przy podejmowanych przez niego działaniach.

Autor/ka: Darek Kraszewski

  • beata

    zostałam wybrana na sołtysa drugą kadencje i cały czas się uczę pewna jestem tego że wzajemna współpraca z rada sołecka to połowa drogi do sukcesu w pracy nad rozwojem swojej wsi

  • Wioszczanin

    Praktyka pokazuje, że rada sołecka, jako organ uchwałodawczy jest organem słabym i niepotrzebnym ani dla sołtysa, ani dla samorządu gminnego. Prawie wszystkie sprawy gminne, czy sołeckie, toczą się swoim biegiem bez znaczącego głosu rady sołeckiej. Sołtys, radni gminy otrzymują materiały informacyjne o wielu sprawach toczących się w gminie i sołectwie. Większość tych spraw nie jest nawet opiniowane przez radę sołecką. Z posiedzeń rady sołeckiej nie prowadzi się żadnych zapisów, protokołów, które ewentualnie wskazywałyby na zaangażowanie działaczy danego sołectwa. Rada sołecka nie posiada żadnych narzędzi prowadzenia zmian w otoczeniu. Osobowość sołtysa często zastępuje w całości niepotrzebny nikomu organ, a przecież członkowie rady wybierani są w w bezpośrednim głosowaniu, mają za sobą głos lokalnego wyborcy, tylko nic nie znaczący. Do tego dochodzi często głos (-y) radnego z danego terenu, których podwiązanie do konkretnych komitetów wyborczych powodują spory i niesnaski oraz konflikty. Dlatego też, w tym kształcie, rady sołeckie pozostają kwiatkiem w butonierce sołtysa i radnych gminnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *