Fundusz sołecki, a wspólnoty gruntowe – stanowisko KR RIO

W lutym 2010 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wypowiedziała się na temat realizacji działań z funduszu sołeckiego na terenach stanowiących wspólnoty gruntowe.

Pismo stanowi odpowiedź na zapytanie skierowane do KR RIO przez Sekretarza Stanu MSWiA, Tomasza Siemoniaka. Zapytanie dotyczyło możliwości realizowania na terenach należących do wiejskich wspólnot gruntowych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Krajowa Rada RIO stwierdziła przede wszystkim, że ocena zasadności przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na działanie w obrębie terenu wspólnoty gruntowej powinna dotyczyć  każdego pojedynczego przypadku. Ze względu na skomplikowany i różnorodny status tych ziem, nie da się wydać jednoznacznej opinii dotyczącej wszystkich wspólnot gruntowych.

Wspólnoty gruntowe są to nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne (określone w art. 1 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r.), które stanowią przedmiot współwłasności osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej (osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne).  Stan wielu wspólnot gruntowych do dnia dzisiejszego pozostaje nieuregulowany – konieczne jest ustalenie jaki jest charakter własności gruntów (wspólnota gruntowa, czy mienie gromadzkie). Z zapytaniem na ten temat należy zwrócić się do odpowiedniego organu, w tym wypadku starosty. Widać tu, że wspólnoty gruntowe stanowią własność mieszkańców, do których należą poszczególne grunty, nie stanowią własności gminnej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy muszą być współwłaścicielami wspólnoty gruntowej, z drugiej strony nie wszyscy współwłaściciele muszą być mieszkańcami danej gminy. W związku z tym, po ustaleniu aktualnego stanu nieruchomości, należy się zastanowić, czy realizacja przedsięwzięcia będzie spełniała warunki stawiane funduszowi sołeckiemu – przysłuży się poprawie jakości życia mieszkańców gminy, będzie zgodna ze strategią rozwoju wsi i będzie się mieściła w katalogu zadań własnych gminy.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych równocześnie podkreśliła, że środki przeznaczone na fundusz sołecki, mimo wyodrębnienia pozostają środkami jednostki samorządu terytorialnego , tak więc mają wobec nich zastosowanie wszystkie zasady wydatkowania środków publicznych  wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Dyskusja na temat funduszu sołeckiego i wspólnot gruntowych pojawiła się również podczas seminarium „Jak realizować fundusz sołecki”, które odbyło się w czerwcu 2010 roku. Podsumowanie tej dyskusji można znaleźć tutaj

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *