Wyodrębnienie funduszu sołeckiego – do 31 marca!

Przypominamy, że 31 marca zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim upływa termin podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Nieprzyjęcie uchwały do 31 marca skutkuje brakiem podstaw prawnych do utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2011 w oparciu o ustawę oraz niemożliwością uzyskania zwrotu poniesionych wydatków (10 do 30% poniesionych kosztów). Zachęcamy

» Read more

Co z funduszem sołeckim gdy w gminie nie ma Strategii Rozwoju?

Często pojawiają się pytania sołtysów dotyczące tego jak interpretować artykuł 1 ustęp 3 ustawy o Funduszu Sołeckim mówiący o tym, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy sprawiły. Z tego powoli postanowiliśmy zastanowić jak należy odczytywać ten zapis.

» Read more
1 9 10 11