31 marca nieprzekraczalnym terminem na podjęcie uchwały

Do 31 marca muszą zapaść uchwały Rad Gmin dotyczące funduszu sołeckiego

Nieprzekraczalny termin

31 marca upływa termin podjęcia przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2013.

Zgodnie z orzecznictwem sądów termin 31 marca jest terminem nieprzekraczalnym na podjęcie ww. uchwały. Wyrokiem z 13 stycznia 2010 r. WSA w Krakowie (I SA/Kr 1526/09) stwierdził, iż przepis zastrzegający termin należy zaliczyć do grupy przepisów ściśle regulujących procedurę podejmowania uchwał. Podobnie WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 951/09): termin 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy należy uznać za nieprzekraczalny.

Wyrok WSA w Bydgoszczy dostępny jest tutaj.

Przypominają o tym również Regionalne Izby Obrachunkowe. Przykładowe pismo Prezesa RIO w Lublinie z 18 lutego 2010 r.  (RIO-I-431/56/10) dostępne jest tutaj.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA/MAiC) wydało stanowisko dotyczące kwestii związanej z obligatoryjnością podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie wyrażenia (albo nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w którym czytamy m.in.:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Obowiązkiem organów gminy, zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, jest podejmowanie działań mających na celu wykonywanie nałożonych ustawą obowiązków. Ww. ustawa wyznacza termin do podjęcia takiej uchwały.

Stanowisko MSWiA/MAiC dostępne jest tutaj.

Nie podjęcie żadnej uchwały przez Radę Gminy, posiadającej w statucie wyodrębnione jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego – sołectwa, stanowi złamanie prawa.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *