Ministerstwo się zastanowiło i… nic

Ministerstwo Rolnictwa podtrzymuje stanowisko, że fundusz sołecki nie może być wkładem własnym do projektów PROW.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podtrzymuje stanowisko, że fundusz sołecki nie może być wkładem własnym do projektów PROW.

Pismo Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 3 października 2014 r. wskazujące, że Ministerstwo błędnie interpretuje obowiązujące przepisy nie przekonało MRiRW, w efekcie Ministerstwo nie zmieniło swojego stanowiska. Wiadomość e-mailową w tej sprawie otrzymaną od MRiRW 26 listopada 2014 r., dwa dni po naszej publikacji o bezczynności Ministerstwa, cytujemy niżej:

„Uprzejmie informuję, że w piśmie do Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 28 sierpnia br. (znak: ROWwl-ss-051-7/14(3209)), MRiRW poinformowało, iż pozostaje przy stanowisku, wyrażonym w interpretacji o znakach ROWwl-ss-504-94/13(4792), z 13 grudnia 2013 roku, jednocześnie deklarując pełną gotowość do odstąpienia od powyższego stanowiska, jeżeli Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO), wskaże argumenty, na podstawie których będzie można stwierdzić, iż współfinansowanie małych projektów z funduszu sołeckiego jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

MRiRW zobowiązało się do niezwłocznego poinformowania wszystkich zainteresowanych stron w przypadku zmiany stanowiska. Analiza zagadnienia przedstawiona w piśmie KRRIO z 3 października br. (znak KRRIO-0718/II/59/2014), nie rozwiewa wątpliwości w zakresie traktowania dotacji celowej będącej refundacją wydatków z funduszu sołeckiego jako dochodu własnego gminy. Ponadto KRRIO stwierdza, iż „wiążąca w tej sprawie powinna być interpretacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucji Zarządzającej, odpowiedzialnej za prawidłowość absorpcji środków unijnych”.

Mając powyższe na uwadze MRiRW nie ma podstaw do odstąpienia od dotychczasowego stanowiska.

Z poważaniem
Dariusz Mamiński
Radca Ministra
Zespół Prasowy
Biuro Ministra MRiRW”

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że Ministerstwo deklaruje pełną gotowość do odstąpienia od stanowiska, jeżeli Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO), wskaże argumenty… KRRIO podniosła argumenty dotyczące po pierwsze niewłaściwej interpretacji przepisów przez Ministerstwo, po drugie wskazała w jaki sposób przepisy dotyczące funduszu sołeckiego można rozumieć. Trudno również stwierdzić, jakiego typu argumentów oczekuje MRiRW, aby mogła nastąpić zmiana jego stanowiska, ponieważ argumenty prawne zostały przedstawione przez organ administracji rządowej.

Jednocześnie Ministerstwo nie wydało żadnego merytorycznego stanowiska w przedmiocie, zaś z odpowiedzi Ministerstwa wynika wyłącznie, że skoro Ministerstwo administruje środkami PROW, to może wydać interpretację w tej sprawie. Warto zwrócić uwagę, że nadal nieznany jest powód zmiany stanowiska MRiRW z funkcjonującej przez kilka lat i promowanej przez samorządy wojewódzkie intepretacji pozwalającej na przeznaczanie funduszu sołeckiego jako wkładu własnego do projektów PROW, na stanowisko nieprzychylne takim działaniom.

Ministerstwo wykazuje się m.in. brakiem wiedzy, iż wpływa negatywnie na działania dotyczące aktywności na obszarach wiejskich, zaś jego działania przyniosą konkretne negatywne konsekwencje nie tylko na poziomie samorządu pomocniczego oraz gminnego lecz także np. w zakresie działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (gdzie promowany był wkład własny z funduszu sołeckiego do małych projektów – za co przyznawane były dodatkowe punkty w konkursach).

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *