Czy rada gminy nowelizując budżet może zmienić przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego?

Zapraszamy do lektury uchwały Kolegium RIO w Warszawie z 24 kwietnia 2012 r.

Czy rada gminy nowelizując budżet może zmienić przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego?

Nie jest to możliwe. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą nr 9.144.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 r. dostępną tutaj.

Uchwała Kolegium RIO w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie badając uchwałę nr XIV/127/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2012 rok ustaliła, że:

W załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012” Rada Gminy w miejsce dotychczasowego przedsięwzięcia w sołectwie:

– Marcelin „Remont – odtworzenie rowów” wprowadziła przedsięwzięcie pn. „Remont drogi – żwirowanie” w tej samej kwocie 5.523,00zł. Zmiany tej jak podaje Wójt Gminy w piśmie z dnia 23 kwietnia 2012 roku Rada Gminy dokonała na prośbę mieszkańców.

– Poręby Nowe „Zakup drzwi roletowych – garażowych dla OSP” w kwocie 7.000,00zł oraz „Remont drogi – żwirowanie” w kwocie 4.504,00zł wprowadziła jedno przedsięwzięcie pn. „Zakup drzwi roletowych – garażowych dla OSP” o wartości 11.504,00zł. Zmiany tej, jak podaje Wójt Gminy w piśmie z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Rada Gminy dokonała także na prośbę mieszkańców Sołectwa Poręby Nowe.

Dalej ze złożonego wyjaśnienia Wójta Gminy wynika, iż w dniu 8 lutego 2012 roku mieszkańcy złożyli do Wójta Gminy Dobre protokół z zebrania wiejskiego z dnia 3 lutego br. podczas którego jednogłośnie podjęli wniosek o przeznaczeniu w całości funduszu soleckiego na zakup i montaż drzwi. Rada Gminy nie wniosła uwag w tym zakresie i podjęła uchwałę na sesji w dniu 28 marca 2012 roku.

Przypominamy, iż decyzja mieszkańców podjęta na zebraniu wiejskim jest wiążąca.

Jak stwierdziło w ww. uchwale Kolegium RIO w Warszawie: termin 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jako ostateczna data przekazania wniosku wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), jest nieprzekraczalny, a ustawa nie przewiduje ani wprost, ani poprzez odesłanie do odpowiednich przepisów innych ustaw – możliwości zmiany złożonego wniosku.

Propozycje dotyczące zmiany wniosku o fundusz sołecki powinny zostać przez wójta odrzucone:

W przypadku ww. sołectw, jak wskazano wyżej wnioski o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku wpłynęły do Wójta Gminy Dobre w dniu 8 lutego 2012 roku. Wójt Gminy nie wniósł uwag do złożonych wniosków i przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2012 rok. Rada Gminy uwzględniła w podjętej uchwale przedmiotowe wnioski, przez co w istotny sposób naruszyła ww. art. 4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim.

Organ nadzoru nadmienia, że Rada Gminy, jako organ władzy publicznej, zobowiązania jest do przestrzegania zasady praworządności. Dlatego rozpoznając wnioski Sołectw Marcelin i Poręby Nowe nie powinna ich uwzględnić, gdyż nie odpowiadają one wymogom określonym w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Niniejsze wnioski zdaniem Kolegium Izby winny być przez Radę Gminy Dobre odrzucone.

Kolegium RIO zdecydowało o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności w części załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV/127/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2012 rok oraz wstrzymało realizację wydatków, stanowiących nowe przedsięwzięcia – nie ujęte we wnioskach o fundusz sołecki złożonych w terminie do 30 września.

Kolegium RIO wezwało również do doprowadzenia przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Marcelin i Poręby Nowe do stanu pierwotnego, czyli sprzed zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012 r.

Wypełnienie zaleceń Kolegium RIO w Warszawie

Rada Gminy Dobre w dniu 27 kwietnia 2012 r. wypełniła zalecenia Kolegium RIO podejmując uchwałę unieważniającą zmiany w zakresie funduszu sołeckiego wprowadzone uchwałą z 28 marca 2012 r. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zrealizowane mogą być wyłącznie przedsięwzięcia ujęte w terminowo, tj. do 30 września, złożonym wniosku o fundusz solecki.

 

uchwała rady gminy dobre dot. funduszu sołeckiego

Do podjętej uchwały załączone zostało również uzasadnienie wynikające z treści uchwały Kolegium RIO:

 

uzasadnienie rada gminy dobre fundusz sołecki 2012

 

Materiały źródłowe:

Uchwała Kolegium RIO w Warszawie nr 9.144.2012, z dnia 24 kwietnia 2012 r. dostępna jest tutaj.

Uchwała nr XV/131/12 Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2012 r.  wraz z załącznikami dostępna jest tutaj.

Protokół nr 10.2012 z posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 maja 2012 roku dostępny jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

  • stanisława

    Najwyższy czas aby zmienić , porawić lub uzupełnić zapis . Niejednokrotnie pojawiają się nowe żródła finansowania i odpis funduszu sołeckiego można potraktować jako wkład własny. Zatem więcej środków , więcej zadań zrealizowanych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *