Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na remont budynku OSP, który nie jest własnością gminy?

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na duży remont w budynku OSP (np.: wymianę całości instalacji grzewczej), który nie jest własnością gminy?

Pytanie:

Z funduszu sołeckiego chcemy wymienić ogrzewanie (piec i instalacja) w budynku OSP. W budynku mieści się także świetlica wiejska, jednak cały budynek jest własnością OSP. Czy gmina może wykonać tak duży remont, założywszy że np. na udostępnienie pomieszczenia stanowiącego świetlicę OSP podpisze z gminą umowę wynajmu na kilka lat?

Odpowiedź:

Ponoszenie z budżetu gminy wydatków na remonty czy modernizacje budynku remizy, do którego gmina nie ma tytułu prawnego i które nie są niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej OSP, nie ma uzasadnienia – wydatek nie służy bowiem realizacji zadania własnego gminy. Jeżeli gmina poniosłaby nakłady na tego typu nieruchomość (jej część), to w istocie przy pomocy środków budżetowych sfinansowałaby remont obiektu odrębnemu podmiotowi. Niczego nie zmienia tu fakt, że budynek jest faktycznie wykorzystywany przez mieszkańców sołectwa, ponieważ odbywa się to – jak należy domniemywać – za wiedzą i zgodą właściciela.

Dla stworzenia możliwości rozdysponowania funduszu sołeckiego na wydatki dotyczące nakładów na tego typu nieruchomości niezbędne jest uregulowanie ich stanu prawnego oraz nabycie przez gminę prawa do nieruchomości. Nie chodzi tu tylko o kwestię nabycia przez gminę własności. Budynek może być również przez gminę wynajęty lub wydzierżawiony, jeżeli może służyć wykonywaniu zadań publicznych (np. prowadzeniu świetlicy). Wówczas, z mocy art. 662 § 2 Kodeksu cywilnego, drobne naprawy połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę (gminę). W odniesieniu do „większych” robót, należy przywołać art. 676 k.c., według którego „jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.” Z zacytowanego przepisu wynika zatem jasno, że kwestia ponoszenia przez gminę nakładów ulepszających wynajmowany budynek i ewentualnego ich późniejszego rozliczenia może być uregulowana w umowie najmu między stronami zgodnie z zasadą swobody umów. Istnienie takiej umowy upoważniałoby sołectwo do uchwalania nakładów na nieruchomość finansowanych z funduszu sołeckiego.

Oczywiście najbezpieczniejszą formą jest nabycie własności – wówczas ponoszenie nakładów nie wymaga żadnego szczegółowego uzasadnienia.

Pamiętać należy, iż uzyskanie przez gminę tytułu prawnego nie może ograniczać się tylko do przyjęcia przez gminę odpowiedzialności za ponoszenie nakładów na obiekt – nakłady te muszą być związane z realizacją konkretnego zadania gminy, wskazanego w umowie (np. formalnego otwarcia filii instytucji kultury w danej wsi).

Zamiar uchwalania tego typu przedsięwzięć powinien być wcześniej skonsultowany z organami gminy, aby mogły one podjąć ewentualnie (jeżeli mają taką wolę) działania, które umożliwią ponoszenie wydatków z budżetu, a przez to przyjęcie wniosku jako zgodnego z ustawą o funduszu sołeckim.

Autor/ka: Rafał Tryzkozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *