Terminy: prawidłowo złożony wniosek o fundusz w 2012 r.

Do kiedy wniosek musi wpłynąć do urzędu, jeśli 30 września 2012 r. wypada w niedzielę?

Zgodnie z art. 4 ustawy o funduszu sołeckim wnioski o fundusz sołecki muszą wpłynąć do urzędów gmin do końca września:

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

W 2012 roku, 30 września wypada w niedzielę. Czy terminowo złożone wnioski muszą wpłynąć do urzędu gminy do piątku, 28 września 2012 r.?

Zdaniem Rafała Trykozko:

Procedura określania przez sołectwo przeznaczenia środków funduszu sołeckiego nie posiada cech pozwalających uznać ją bez wątpienia za postępowanie podlegające regulacji kodeksu postępowania administracyjnego (art. 1 i 2 k.p.a.), a tym bardziej brak podstaw aby uznać ją za podlegającą przepisom prawa cywilnego. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że regulacje prawa administracyjnego i cywilnego zawierają wspólną zasadę – jeżeli koniec terminu na wykonanie czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin wykonania czynności upływa dnia następnego (art. 57 § 4 k.p.a., art. 115 k.c. czy odsyłający do niego art. 165 § 1 k.p.c.).

Należy zatem przyjąć, że sołectwo nie może ponosić ujemnych konsekwencji braku możliwości dostarczenia wniosku wójtowi (burmistrzowi) w określonym ustawą terminie 30 września ze względu na fakt, iż urząd gminy jest tego dnia nieczynny.

Za prawidłowo (terminowo) złożone należy zatem uznać wnioski, które wpłyną do urzędu w poniedziałek 1 października 2012 r.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *