Jaką moc ma zarządzenie wójta dot. funduszu sołeckiego?

Wójt gminy wydał zarządzenia dot. wzoru wniosku o fundusz sołecki o obwiązku sprawozdań z wykonania funduszu. Czy wzór i sprawozdanie są dla mieszkańców wiążące?

Pytanie:

Wójt Gminy w zarządzeniu nr III/14/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w § 3. stwierdził: „Warunkiem przyznania na rok 2013 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września 2012 r. przez sołectwo do wójta wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.” Czy wniosek o fundusz sołecki można złożyć w innej formie spełniającej wymogi określone w ustawie o funduszu sołeckim, nie korzystając z wzoru określonego przez wójta? Czy zarządzenie wójta jest dla mieszkańców gminy wiążące, szczególnie w części zobowiązującej „sołtysów do przedłożenia półrocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań” (§ 7. ust. 1 zarządzenia wójta gminy Stare Czarnowo)?

Odpowiedź:

Ustawa o funduszu sołeckim nie zawiera żadnej delegacji dla wójta gminy do określania jedynych obowiązujących na terenie gminy wzorów wniosków w sprawie określenia przeznaczenia funduszu sołeckiego, jak również innych dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury wykorzystania funduszu. Nie oznacza to wszakże, że podjęcie zarządzenia mającego w jakiś sposób ujednolicić dokumentację postępowania (zwłaszcza jeżeli ma stanowić pomoc dla sołectw czy zapewnić przejrzystość postępowania) jest sprzeczne z prawem. Należy jednak podkreślić, że wobec braku umocowania ustawowego dla określania wzorów dokumentów, wójt nie może odrzucić wniosku zgodnego z przepisami art. 4 ust. 1-4 ustawy o funduszu sołeckim tylko dlatego, że został złożony w formie innej niż wzór określony zarządzeniem wójta. Prawidłowy w świetle przepisów ustawy wniosek powinien zawierać wymagane ustawą dane. Sprawą nie będącą przedmiotem regulacji ustawy jest jego forma.

Podobnie należy ocenić wskazany w pytaniu „obowiązek” nałożony zarządzeniem na sołtysów w zakresie przedkładania sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań. Działający społecznie sołtys nie jest podwładnym wójta, ani osobą zatrudnioną przez wójta (kierownika jednostki organizacyjnej) w celu realizacji zadań gminy. Statut sołectwa może co prawda zawierać postanowienia odnoszące się do zasad i trybu współpracy sołtysów z organami gminy (w tym wspomagania realizacji zadań gminy), jednakże organy gminy nie mają realnych możliwości wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec sołtysa czy społeczności sołectwa z tytułu niepodejmowania współpracy w takiej czy innej formie. W żadnym wypadku konsekwencje takie nie mogłyby zaś dotyczyć realizacji funduszu sołeckiego – ustawa nie uprawnia organów gminy do regulowania takich kwestii, czy uzależniania od nich realizacji zgłoszonych przedsięwzięć.

Przywołane zarządzenie wójta należy ocenić jako akt zmierzający do ujednolicenia postępowania oraz monitorowania realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, aczkolwiek wobec braku umocowania ustawowego i statusu stanowiska sołtysa nie można przyjąć, że pominięcie przez sołtysa tych zasad może skutkować jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla sołectwa w zakresie określenia przeznaczenia czy wydatkowania funduszu sołeckiego.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *